Формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва. Батьківська педагогіка втілює у собі народну мудрість виховання дитини в українській сім’ї завдяки передачі старшим поколінням власного життєвого та духовного досвіду. Зазначено, що процес формування педагогічної культури батьків учнів початкової школи засобами народного мистецтва буде ефективним за умови створення і функціонування моделі партнерської взаємодії закладу освіти та сім’ї (запровадження заходів із використанням сучасних інтерактивних технологій, тренінгових занять з означеної проблеми). The publication examines the formation of the pedagogical culture of parents of elementary school students by means of folk art. Parental pedagogy embodies folk wisdom raising a child in a Ukrainian family thanks to the transfer of one's own life and spiritual experience to older generations. It is noted that the process of forming the pedagogical culture of parents of primary school students by means of folk art will be effective under the condition of the creation and functioning of a model of partnership between the educational institution and the family (introduction of measures using modern interactive technologies, training classes on the specified problem).
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, сімейне виховання, народне мистецтво, педагогічна культура, магістерські роботи, pedagogy of partnership, family upbringing, folk art, pedagogical culture, master's theses
Цитування
Суббота Д. Формування педагогічної культури батьків учнів початкових класів засобами народного мистецтва / Д. Суббота // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 66.