МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАЛЮВАННЯ В КИТАЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Застосовано дедуктивний метод виявлення структури професійно-педагогічної компетентності на основі аналізу змісту одного з основних документів, що регламентують діяльність з мистецької освіти дітей і молоді в КНР, – Національного плану розвитку мистецької освіти на 2001–2010 рр. З’ясовано, що структура досліджуваної компетентності вчителя малювання має містити його педагогічні і фахові мистецькі знання, мистецькі та педагогічні вміння, професійно значущі особистісні якості. The deductive method of identifying the structure of professional and pedagogical competence was applied based on the analysis of the content of one of the main documents regulating the activities of art education of children and youth in the People's Republic of China – the National Plan for the Development of Art Education for 2001–2010. It was found that the structure of the studied competence of a drawing teacher should contain his pedagogical and professional artistic knowledge, artistic and pedagogical skills, professionally significant personal qualities.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, професійно-педагогічна компетентність, знання, вміння, професійно значущі особистісні якості, структура, professional training, professional and pedagogical competence, knowledge, skills, professionally significant personal qualities, structure
Цитування
Лі Ябінь. Методологія визначення структури професійно-педагогічної компетентності вчителя малювання в Китаї / Лі Ябінь, К. Юр’єва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 172–176.