«Підводне каміння» більшовизації / радянізації жіноцтва Олександрівського повіту (Запоріжжя) у 1900–1920-х рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Анотація
Статтю присвячено вивченню гендерної ситуації, що склалася в 1900–1920-х рр. на Запоріжжі. Використання теорій гендеру та ментальності дозволило виявити приховані й непередбачені перепони в процесах спочатку більшовизації, а потім радянізації жіноцтва Олександрівського повіту. Доведено, що історично сформовані гендеровані нормативи краю вплинули на його мляву «включеність» в інституційну логіку більшовицької/радянської гендерної політики. Статья посвящена изучению гендерной ситуации в 1900-1920-х гг. в Запорожье. Использование теорий гендера и ментальности позволило выявить скрытые и непредвиденные препятствия в процессах сначала большевизации, а затем советизации женщин Александровского уезда. Доказано, что исторически сложившиеся гендерованные нормативы края повлияли на его вялую «включенность» в институциональную логику большевистской / советской гендерной политики.The article is devoted to the study of the gender situation that developed in the 1900s and 1920s in Zaporizhia. The use of theories of gender and mentality revealed hidden and unforeseen obstacles in the processes of first Bolshevism and then Sovietization of women in Alexander County. It is proved that the historically formed gender norms of the region influenced its sluggish "inclusion" in the institutional logic of the Bolshevik / Soviet gender policy.
Опис
Ключові слова
гендерно-ментальний контекст, "радянський фемінізм", емансипаційні практики, більшовизація/ радянізація, жіноча праця, Олександрівський повіт (Запоріжжя), гендерно-ментальный контекст, "советский феминизм", эмансипационные практики, большевизация/советизация, женский труд, Александровский уезд (Запорожье), gender-mental context, "Soviet feminism", emancipation practices, Bolshevism / Sovietization, women's work, Alexander County (Zaporozhye)
Цитування
Вороніна М. С. «Підводне каміння» більшовизації / радянізації жіноцтва Олександрівського повіту (Запоріжжя) у 1900–1920-х рр. / М. С. Вороніна, О. В. Лабур // Сторінки Історії : зб. наук. пр. / Нац. техн.ун-т України "Київ. Політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 158–175.