СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ : УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові України, «Магістр»
Анотація
Розглянуто теоретико-методологічні засади сталого територіального розвитку, управління територіальним розвитком, організаційно-правові основи місцевого самоврядування в контексті адміністративно-територіальної реформи. Для науковців та фахівців, що займаються проблемами державного управління, місцевого самоврядування й управління розвитком територій, керівників та працівників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також докторантів, аспірантів і слухачів магістерської форми підготовки з державного управління. Рассмотрены теоретико-методологические основы устойчивого территориального развития, управления территориальным развитием, организационно-правовые основы местного самоуправления в контексте административно-территориальной реформы. Для ученых и специалистов, занимающихся проблемами государственного управления, местного самоуправления и управления развитием территорий, руководителей и работников местных органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также докторантов, аспирантов и слушателей магистерской формы подготовки по государственному управлению. The theoretical and methodological principles of sustainable territorial development, management of territorial development, organizational and legal foundations of local self-government in the context of administrative-territorial reform are considered. For scientists and specialists dealing with problems of public administration, local self-government and management of territories development, managers and employees of local bodies of state executive power and local self-government, as well as doctoral students, postgraduate students and students of the master's form of training in public administration.
Опис
Ключові слова
територіальна громада, сталий розвиток, місцеве самоврядування, державне управління, регіональна політика, соціальне партнерство, децентралізація, Європейський Союз, территориальная община, устойчивое развитие, местное самоуправление, государственное управление, региональная политика, социальное партнерство, децентрализация, Европейский Союз, local community, Sustainability, Local Government, governance, regional policy, social partnership, decentralization, European Union
Цитування
Сталий розвиток територіальної громади : управлінський аспект : кол. моногр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. ; [Ю. О. Куц, Мамонова, В. В. Чаплигін та ін. ; за заг. ред. Ю. О. Куца, В. В. Мамонової]. – Харків : ХарРІ НАДУ : Магістр, 2008. – 236 с.