Dance education in China: analysis of offline and online trends

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article examines the current state of dance school development in China, identifies trends in aesthetic education online and offline. The following research methods are used in the article: general scientific methods (analysis, synthesis, comparison, systematization, etc.). The comparative-historical method is used to process the initial data revealing the researched problem; it allows revealing the peculiarities of the development of dance education in China in the modern aspect. The current publications of Chinese scientists related to dance education development in China in both historical and modern aspects are analyzed. Attention is paid to the statistical assessment of the online educational services market, including the cooperation of schools with paid service providers to create relevant content that is gaining popularity in the context of the COVID-19 pandemic. It is observed the main dance schools that provide online and offline education, including Little Swan Art Center, Wu Yulun, I see Cinderella, Red Dance Shoes, etc. The conditions that promote dance education are determined and the reasons for its popularity among schoolchildren and parents are determined. According to experts, the study of dance through the Internet contributes to more effective use of teachers, effectively solving the staff problem of shortage the teachers with dance education; on the other hand, it can also accelerate the development of Internet platforms to spread the corporate brand over a wider area. The development of online dance education is also directly related to the need to ensure the quality of education of dance teachers of the main platform and franchise courses, as well as reducing the complexity and cost of training for teachers. At the same time, the Chinese Ministry of Education pursues a consistent policy of improving the quality of aesthetic education in schools. In particular, the use of the method of comprehensive assessment allows to comprehensively assessing the dance skills of the child. It concluded that online dance education is certainly a promising area that needs to develop and improve the quality of services through special teacher training, but in the present state, it is not able to compete with traditional dance schools offline. Статтю присвячено аналізу сучасного стану розвитку танцювальних шкіл в Китаї, виявлено тренди естетичної освіти онлайн та оффлайн. У статті використано загальнонаукові методи дослідження (аналіз, синтез, порівняння, систематизація та ін.). Для обробки вихідних даних, що розкривають досліджувану проблему, використано порівняльно-історичний метод, що дозволяє виявити особливості розвитку танцювальної освіти в Китаї в сучасному аспекті. Проаналізовано актуальні публікації китайських учених, пов'язані з розвитком танцювальної освіти в Китаї як в історичному, так і в сучасному аспекті. Увага приділяється статистичній оцінці ринку освітніх послуг онлайн, у тому числі – співпраці шкіл з провайдерами платних послуг для створення релевантного контента, який набирає популярності в умовах пандемії COVID-19. Розглянуто діяльність основних танцювальних шкіл, які здійснюють онлайн та оффлайн освіту, зокрема Little Swan Art Center, Wu Yulun, Isee Cinderella, Red Dance Shoes та деяких інших. Визначено умови, які сприяють розквіту танцювальної освіти і зазначено причини її популярності серед школярів та батьків. На думку експертів, навчання танцям через інтернет сприяє більш продуктивній діяльності вчителів, ефективно вирішує кадрову проблему нестачі вчителів із танцевальною освітою, але, з іншого боку, це також може прискорити поширення та використання Інтернет-платформ для розповсюдження корпоративного бренду на більш широкій території. Розвиток танцювальної інтернет-освіти безпосередньо пов'язаний і з необхідністю забезпечення якості освіти викладачів танців основної платформи та франчайзингових курсів, а також зменшенням вартості навчання для вчителів. Разом з тим, Міністерство освіти Китаю проводить послідовну політику підвищення якості естетичного виховання в школі. Зокрема, застосування методу комплексної оцінки дозволяє всебічно оцінити вміння та танцювальні навички дитини. Зроблено висновок про те, що танцювальна освіта онлайн безумовно є перспективним напрямом, якому потрібно розвиватись та покращувати якість послуг за рахунок спеціальної підготовки вчителів, але на даний час вона ще не здатна конкурувати з традиційними танцювальними школами оффлайн.
Опис
Ключові слова
dance, online education, offline education, China, танець, онлайн освіта, оффлайн освіта, Китай
Цитування
Razumenko T. O. Dance education in China: analysis of offline and online trends / T. O. Razumenko // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2020. – Вип. 49. – С. 80–87.