Лабораторні роботи з фізики та хімії у підготовці майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Присвячено систематизації досвіду та встановленню особливостей проведення лабораторних робіт з фізики та хімії у підготовці майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання (на прикладі фізикоматематичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди). Розглянуто можливості способів використання фото та відеозйомки фізичних та хімічних дослідів для їх багаторазового їх показу у вигляді синхронної й асинхронної трансляції. Описано порядок виконання лабораторних робіт на основі застосування фотота відеоматеріалів, наведено відповідні приклади. Схарактеризовано проведення лабораторних робіт з фізики і хімії в умовах дистанційного навчання з використанням інтерактивних симуляторів та моделей на різних платформах. Описано проведення лабораторних робіт з фізики та хімії із використанням спеціалізованих віртуальних лабораторій, наведено приклади роботи з ними на заняттях. Описано досвід використання авторських програмно-методичних комплексів для забезпечення проведення лабораторних робіт з хімії, які в умовах дистанційного навчання активно використовуються в освітньому процесі — на прикладі SchoolKit. Встановлено, що проведення лабораторних робіт з фізики та хімії у підготовці майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання може бути забезпечено кількома способами: доступом до колекцій фото- та відеоматеріалів фізичних та хімічних дослідів; демонстраціями лабораторних експериментів у синхронному режимі засобами відеоконференцій; використанням віртуальних симуляцій та моделей фізичних і хімічних об’єктів, процесів, явищ; використанням віртуальних фізичних та хімічних лабораторій; застосуванням програмно-методичних комплексів з фізики та хімії. Перспективними напрямами подальших досліджень визначено вивчення ефективності розглянутих способів проведення лабораторних робіт в умовах дистанційного навчання у практиці підготовки майбутніх учителів фізики та хімії та розробка відповідних методичних рекомендації із узагальненням набутого досвіду закладів вищої педагогічної освіти. The article is devoted to the systematization of experience and establishing the peculiarities of conducting laboratory work in Physics and Chemistry in the training of future teachers in the conditions of distance learning (on the example of the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University). Possibilities of using photo and video recording of physical and chemical experiments for their repeated display in the form of synchronous and asynchronous broadcasting are considered. The procedure for performing laboratory work based on the use of photos and video materials is described, and relevant examples are given. Conducting laboratory work in physics and chemistry in the conditions of distance learning using interactive simulators and models on various platforms is characterized. Laboratory work in physics and chemistry using specialized virtual laboratories is described, examples of working with them in classes are given. The experience of using the author's software-methodological complexes to ensure laboratory work in chemistry is described, which are actively used in the educational process in the conditions of distance learning — using SchoolKit as an example. It has been established that conducting laboratory work in physics and chemistry in the training of future teachers in the conditions of distance learning can be ensured in several ways: access to collections of photos and video materials of physical and chemical experiments; demonstrations of laboratory experiments in synchronous mode by means of video conferences; using virtual simulations and models of physical and chemical objects, processes, phenomena; using virtual physical and chemical laboratories; using software and methodical complexes in physics and chemistry. Prospective areas of further research are the study of the effectiveness of the considered methods of conducting laboratory work in the conditions of distance learning in the practice of training future teachers of physics and chemistry and the development of appropriate methodological recommendations with the generalization of the acquired experience of institutions of higher pedagogical education.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, підготовка майбутніх учителів, фізика, хімія, лабораторні роботи, цифровізація, distance learning, training of future teachers, physics, chemistry, laboratory work, digitization
Цитування
Лабораторні роботи з фізики та хімії у підготовці майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання / Н. Пономарьова, О. Сидоренко, Т. Грановська, К. Борисенко // Новий Колегіум. – 2023. – № 3 (111). – С. 88–93.