Бажальні конструкції із частками хай, нехай у функційно-семантичному вияві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто бажальні конструкції із частками хай, нехай. Бажальність − узагальнена назва лінгвістичного явища, пов’язаного із втіленням бажальної модальності в мові через бажальне значення, яке реалізується в змісті релевантних синтаксичних одиниць − бажальних конструкцій. Бажальні конструкції із частками хай, нехай функціонують у значенні власне бажання, бажання доцільного, бажання часткового, бажання як мети, бажання як причини, бажання як наслідку, бажання-розради, побажання, бажання-гасла, заповіту. В статье рассмотрены желательные конструкции с частицами пусть, пускай. Желаемость – обобщенное название лингвистического явления, связанного с воплощением желательной модальности в языке через желательное значение, реализуемое в содержании релевантных синтаксических единиц – желательных конструкций. Желающие конструкции с частицами пусть, пускай функционируют в значении собственного желания, желания целесообразного, желания частичного, желания как цели, желания как причины, желания как следствия, желания-утешения, пожелания, желания-лозунга, завещания. The article deals with desirable constructions with particles let, let. Desirability is a generalized name of the linguistic phenomenon associated with the embodiment of desirable modality in language through the desirable meaning realized in the content of relevant syntactic units - desirable constructions. Desiring constructions with particles let, let function in the meaning of self-will, wish-purpose, wish-partial, wish as purpose, wish as cause, wish as consequence, wish-soothing, wish, wish-slogan, wish-will.
Опис
Ключові слова
українська мова, синтаксичні конструкції, бажальні конструкції, частки, украинский язык, синтаксические конструкции, желательные конструкции, частицы, ukrainian language, syntactic constructions, desirable designs, shares, desirable designs, shares
Цитування
Умрихіна Л. Бажальні конструкції із частками хай, нехай у функційно-семантичному вияві / Л. Умрихіна // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 204–210.