ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ ГНУЧКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автори вивчають взаємозв’язку соціальної функції трудового права та соціального діалогу при розв’язанні проблем гнучкого регулювання праці. Автори вказують, що соціальна функція трудового права у сучасних умовах залежить не лише від державного впливу на правове регулювання трудових відносин. На переконання авторів, сучасна держава у багатьох політико-економічних аспектах зацікавлена у послабленні соціальноправового захисту трудящих через необхідність одержання інвестицій та залучення іноземних компаній для створення виробництва. Відзначається, що трудове законодавство поступово набуває все більшої гнучкості, переносячи все більше питань, що стосуються умов праці, на договірний рівень. Автори вказують, що об’єктивним є те, що на індивідуальному договірному рівні працівникові, який залежить від необхідності отримання роботи, вкрай складно проявляти власну волю при взаємодії із роботодавцем. Автори підкреслюють, що одночасно підсилюється значення та підвищуються колективних договірних засобів регулювання трудових відносин, що вимагає належного рівня організованої солідарності трудящих. Авторами констатується, що солідарність у цьому сенсі представляє собою соціальну єдність індивідів поєднаних певною властивістю при усвідомленні необхідності такого поєднання для досягнення конкретної позитивної мети. Результатом солідарності має стати активне впровадження у практику соціального діалогу укладення міжнародних рамкових угод між транснаціональними корпораціями, державою та населенням, представленому спеціалізованими професійними спілками, зокрема, міжнародними. Автори зазначають, що на підставі укладення міжнародних рамкових угод реалізовуватиметься соціальна функція трудового права, котра тепер не будучи прив’язаною до держави та її органів, означатиме дійсний баланс інтересів учасників трудових відносин. На думку авторів, доцільною є розробка національної програми із підтримки профспілкового руху в Україні та колективного співробітництва з міжнародними профспілками на 2021-2031 роки. Результатом цього співробітництва має стати збільшення кількості міжнародних рамкових угод, укладених з транснаціональними корпораціями. The authors study the relationship between the social function of labor law and social dialogue in solving problems of flexible labor regulation. The authors point out that the social function of labor law in modern conditions depends not only on state influence on the legal regulation of labor relations. According to the authors, the modern state in many political and economic aspects is interested in weakening the socio-legal protection of workers through the need to attract investment and attract foreign companies to create production. It is noted that labor legislation is gradually becoming more flexible, shifting more and more issues related to working conditions to the contractual level. The authors point out that it is objective that at the individual contractual level it is extremely difficult for an employee, who depends on the need to get a job, to show his own will when interacting with the employer. The authors emphasize that at the same time the importance of collective bargaining means of regulating labor relations is increasing, which requires an appropriate level of organized solidarity of workers. The authors state that solidarity in this sense is a social unity of individuals united by a certain property, realizing the need for such a combination to achieve a specific positive goal. The result of solidarity should be the active implementation in the practice of social dialogue of international framework agreements between transnational corporations, the state and the population, represented by specialized trade unions, in particular, international ones. The authors note that the conclusion of international framework agreements will implement the social function of labor law, which is now not tied to the state and its bodies, will establish a real balance of interests of participants in labor relations. According to the authors, it is advisable to develop a national program to support the trade union movement in Ukraine and collective cooperation with international trade unions for 2021-2031. The result of this cooperation should be an increase in the number of international framework agreements concluded with transnational corporations.
Опис
Ключові слова
соціальна функція, трудове право, соціальний діалог, солідарність, гнучкість, social function, labor law, social dialogue, solidarity, flexibility
Цитування
Новіков Д. О. Взаємозв’язок соціальної функції трудового права та соціального діалогу при розв’язанні проблем гнучкого регулювання праці / Д. О. Новіков, І. В. Григор’єва // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 32–38.