Поширеність порядку слів різних типів у сучасній українській розмовній мові (на матеріалі простих двоскладних речень)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті досліджено частотність використання порядку слів різних типів у простих двоскладних реченнях сучасної української розмовної мови. Актуальність розвідки зумовлена браком досліджень порядку слів у різних функціональних стилях сучасної української мови. Мета дослідження – з’ясувати поширеність різних типів порядку слів у розмовному стилі сучасної української літературної мови на матеріалі простих двоскладних речень та приєднувальних конструкцій. Для досягнення вищезазначеної мети поставлено такі завдання: здобути статистичні дані щодо поширеності різних типів порядку слів у простих двоскладних синтаксичних одиницях, проаналізувати зміни порядку слів відповідно до жанрових різновидів розмовної мови та засобів вираження присудка. За джерела фактичного матеріалу взято тексти п’єс сучасних українських авторів та тексти приватних листів, дібраних із мережі Інтернет. Методом суцільної вибірки виявлено 2 650 простих двоскладних речень і 630 приєднувальних конструкцій. У цьому корпусі синтаксичних одиниць присудок здебільшого виражений особовими формами дієслова. Серед них спостерігаємо перевагу типів порядку слів SP, SPO, SOP, SPC. Серед синтаксичних одиниць із присудком, до складу якого входять невідмінювані форми дієслова, зокрема інфінітив, спостерігається перевага порядку слів SPO, SP. Через нечисленність зафіксованих нами синтаксичних одиниць із присудком, до складу якого входить пасивний дієприкметник, про кількісну перевагу того чи іншого порядку слів у цьому разі немає змоги судити. Окрім того, проаналізовано кількісне співвідношення порядку слів залежно від жанрових різновидів розмовного тексту та зроблено спробу аналізу порядку слів у двоскладних синтаксичних одиницях різних типів. Завдяки проведеному аналізу з’ясовано, що найбільшу частотність уживання мають синтаксичні одиниці з порядком слів SP, SPO, SOP. Беручи до уваги недостатню дослідженість порядку слів у сучасному українському мовознавстві, перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні характеристик порядку слів в інших функціональних стилях сучасної української мови. В статье исследована частотность использования порядка слов разных типов в простых двусложных предложениях современного украинского разговорного языка. Актуальность исследования обусловлена ​​нехваткой исследований порядка слов в разных функциональных стилях современного украинского языка. Цель исследования – выяснить распространенность разных типов порядка слов в разговорном стиле современного украинского литературного языка на материале простых двусложных предложений и присоединительных конструкций. Для достижения вышеуказанных целей поставлены следующие задачи: получить статистические данные по распространенности различных типов порядка слов в простых двусложных синтаксических единицах, проанализировать изменения порядка слов в соответствии с жанровыми разновидностями разговорного языка и средств выражения сказуемого. За источники фактического материала взяты тексты пьес современных украинских авторов и тексты частных писем, отобранных из сети Интернет. Методом сплошной выборки обнаружено 2650 простых двусложных предложений и 630 присоединительных конструкций. В этом корпусе синтаксических единиц сказуемое в большинстве своем выражен лицевыми формами глагола.Среди них наблюдаем предпочтение типов порядка слов SP, SPO, SOP, SPC. Среди синтаксических единиц со сказуемым, в состав которого входят неотменимые формы глагола, в том числе инфинитив, наблюдается предпочтение порядка слов SPO, SP. Из-за немногочисленности зафиксированных нами синтаксических единиц с сказуемым, в состав которого входит пассивное причастие, о количественном предпочтении того или иного порядка слов в этом случае не имеет возможности судить. Кроме того, проанализировано количественное соотношение порядка слов в зависимости от жанровых разновидностей разговорного текста и попытка анализа порядка слов в двусложных синтаксических единицах разных типов. Благодаря проведенному анализу, установлено, что наибольшую частоту употребления имеют синтаксические единицы с порядком слов SP, SPO, SOP. Учитывая недостаточную исследованность порядка слов в современном украинском языкознании, перспективу дальнейшего исследования мы видим в изучении характеристик порядка слов в других функциональных стилях современного украинского языка. The article aims at investigating the relative occurrence of different types of word order in modern Ukrainian colloquial usage. Its topicality correlates with the lack of research into the specificity of word order in different registers of Ukrainian. The study’s main goal is to establish the frequency of different patterns of word order in modern Ukrainian colloquial usage with respect to one-clause sentences and sentence-fragments possessing two syntactic foci. To attain this end, the following partial tasks are set out: to provide the statistics of the occurrence of various word order patterns in clauses with two syntactic foci; to analyse the quantitative differences in the use of word order patterns depending on the colloquial variety in question and on how the predicate is expressed. Our data sources include texts of plays written by modern Ukrainian authors and texts of private letters found on the Internet. With the help of the method of total sampling, 2650 one-clause sentences and 630 sentence-fragments with two foci were excerpted from this selection. Among these syntactic units the highest frequency of occurrence characterizes those whose predicate is expressed by a finite verb form. In them, the word order patterns SP, SPO, SOP, SPC are predominant. As for the syntactic units whose predicate consists of non-finite verb forms, in particular the infinitive, the prevailing word order patterns are SPO and SP. The limited number of syntactic units that proved to contain a Passive Participle in the predicate precluded any statistically relevant conclusion as to the relative frequency of word order patterns within this category. The establishment of differences in the distribution of word order patterns depending on the variety of the colloquial usage concerned is accompanied by an analysis of the distribution of word order patterns in one-clause sentences with two foci of different types. The outcome is that syntactic units with the word order SP, SPO, SOP are on the whole numerically predominant. Taking into consideration the scarcity of research dealing with the problem addressed, future prospects of our investigation imply the opportunity of looking into the regularities of the occurrence of different word order patterns in other registers of modern Ukrainian.
Опис
Ключові слова
порядок слів, підмет, присудок, особова форма дієслова, невідмінювані форми дієслова, порядок слов, подлежащее, сказуемое, личная форма глагола, неотменимые формы глагола, word order, subject, predicate, finite forms of the verb, non-finite forms of the verb
Цитування
Шухова О. О. Поширеність порядку слів різних типів у сучасній українській розмовній мові (на матеріалі простих двоскладних речень) / О. О. Шухова // Закарпатські філологічні студії / Ужгород. нац. ун-т. ; [редкол. І. М. Зимомря (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Гельветика, 2021. – Вип. 17. – Т. 1. – С. 67–72.