ПРЕДСТАВЛЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ФОРСАЙТ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Czech Republic
Анотація
Суть технології форсайт визначається довгостроковим прогнозуванням розвитку майбутнього у його альтернативах згідно експертного аналізу. Форсайт застосовують у якості методу прогнозування більш як 30 років, перш за все, у галузях економіки, науки та технологій. Сучасні фахівці розглядають форсайт як метод та технологію, що здатна спрогнозувати майбутнє, але й дозволити «бачити» його альтернативні форми, із яких можна обрати найбільш прийнятну для себе модель. Метод форсайт є активним прогнозом майбутнього, оскільки інструменти його реалізації дозволяють не передбачати проблеми майбутнього, а ставити мету у вигляді бажаного результату та визначати необхідні справжні стани, активізація яких наближує цей результат. Діяльність форсайту виявляє зворотні процеси: визначення точки майбутнього, її характеристики, а потім зворотного шляху до сьогодення. Таким чином, йдеться про планування із майбутнього до сьогодення. Суть технологии форсайт определяется долгосрочным прогнозированием развития будущего в его альтернативах согласно экспертного анализа. Форсайт применяют в качестве метода прогнозирования более 30 лет, прежде всего, в отраслях экономики, науки и технологий. Современные специалисты рассматривают форсайт как метод и технологию, которая способна спрогнозировать будущее, но и позволить «видеть» его альтернативные формы, из которых можно выбрать наиболее приемлемую для себя модель. Метод форсайт является активным прогнозом будущего, так как инструменты его реализации позволяют предвидеть проблемы будущего, а ставить цель в виде желаемого результата и определять необходимые настоящие состояния, активизация которых приближает этот результат. Деятельность форсайта обнаруживает обратные процессы : определение точки будущего, ее характеристики, а потом обратного пути к современности. Таким образом, речь идет о планирование из будущего в настоящее. The technology foresight is determined by the long-term prediction of the future development in the alternatives according to expert analysis. Foresight is used as a forecasting method for over 30 years, primarily in the fields of economy, science and technology. Modern experts consider foresight as a method and technology that is able to predict the future, but also allow to "see" its alternative forms from which to choose the most appropriate model for themselves. Method of foresight is active forecast of the future, as the implementation tools allow you to foresee possible future problems and to put the goal in the form of the desired result to identify the real condition, the activation of which brings this result. The activities of the foresight detects the reverse processes : the defining point of the future, its characteristics, and then the way back to the present. Thus, we are talking about planning from the future to the present.
Опис
Ключові слова
науковці, предмет дослідження, перспективність дослідження, суміжні професії, нові технології, прогнозування, ученые, предмет исследования, перспективность исследования, смежные профессии, новые технологии, прогнозирование, scientists, subject of study, prospect research, related professions, new technologies, forecasting
Цитування
Резван О. О. Представлення актуальності наукового дослідження методом форсайт / Methodology and methods of scientific research : proceedings from the research and practical seminar (april 27, 2016). – Praha, Czech Republic.– 2016.– P. 44–45.