ЗНАЧЕННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано значення театралізованої діяльності у формуванні творчих здібностей дітей дошкільного віку. Для розвитку творчого потенціалу дітей, їхньої фантазії, уваги, самостійності у втіленні ідей, задумів, пошуку шляхів їх реалізації в життя пропонується залучати дітей до різних видів роботи: інсценування, драматизація творів, придумування нових сюжетів зі знайомими героями, втілення творчих образів в образотворчій діяльності, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів. Зазначено, що театр – це диво, казка, безкінечний простір для творчого росту дітей дошкільного віку. Беручи участь у театралізованій діяльності, діти знайомляться з навколишнім світом у всьому його різноманітті через образи, фарби, звуки, міміку та рухи. Правильно поставлені завдання примушують їх думати, аналізувати, узагальнювати, вибирати основне, робити висновки, сприяють розвитку розумових здібностей. Не мало важливо, що чарівний світ театру розкриває найпотаємніші дверцята дитячої душі, дає поштовх до розквіту творчості та польоту думок. The publication analyzes the significance of theatrical activities in the formation of creative abilities of preschool children. For the development of children's creative potential, their imagination, attention, independence in the implementation of ideas, ideas, and the search for ways to implement them in life, it is suggested to involve children in various types of work: staging, dramatization of works, inventing new plots with familiar characters, the embodiment of creative images in visual arts , production of products from various materials. It is noted that the theater is a miracle, a fairy tale, an endless space for the creative growth of preschool children. Taking part in theatrical activities, children get to know the surrounding world in all its diversity through images, colors, sounds, facial expressions and movements. Correctly set tasks force them to think, analyze, generalize, choose the main thing, draw conclusions, contribute to the development of mental abilities. It is no small matter that the magical world of the theater opens the most secret doors of the child's soul, gives an impetus to the flourishing of creativity and the flight of thoughts.
Опис
Ключові слова
розвиток творчих здібностей, театралізована діяльність, діти дошкільного віку, студентські роботи, development of creative abilities, theatrical activity, children of preschool age, student works
Цитування
Галкіна С. В. Значення театралізованої діяльності у формуванні творчих здібностей дітей дошкільного віку / С. В. Галкіна, М. О. Давидова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 60–62.