Досвід формування готовності до професійного кар’єрного зростання випускників аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Анотація
Стаття присвячена аналізу накопиченого досвіду формування готовності до професійного самовдосконалення й кар’єрного зростання випускників аспірантури за спеціальністю 011 Освітні / Педагогічні науки. У статті визначено поняття готовності до професійного кар’єрного зростання випускників аспірантури за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, розкрито принципи підготовки здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: "гнучкості"; взаємозв’язку між трудовим і професійним навчанням; єдності професійних компетентностей, зацікавленості і практичної спрямованості; цілісності освіти. Представлено типову траєкторію кар’єрного зростання у трьох варіантах. У статті доведено, що аналіз мотивів професійного зростання починається ще на етапі вступу до аспірантури. Належне місце в змісті підготовки здобувачів відведено дисциплінам, що покликані забезпечити формування універсальних базових навичок (soft skills): "Академічно і професійно pорієнтоване спілкування (англійське / німецьке / французьке / українське / російське)", "Грантова та проєктна діяльність", "Розвиток світової та вітчизняної педагогічної думки". Формування універсальних навичок дослідника забезпечується навчальними дисциплінами за вільним вибором здобувачів ("Теоретичні основи дидактичних досліджень", "Актуальні питання компаративістських досліджень", "Історія педагогіки як наука і напрям педагогічних досліджень" тощо). Підготовка до подальшого кар’єрного зростання тісно пов’язана із упровадженням в освітній процес інноваційних технологій у цілому й активних та інтерактивних методів навчання (моделювання професійних ситуацій, ділова гра, сторітелінг, метод кейс-стаді, елементи кооперованого навчання (групове практичне завдання), дискусія, майстер-клас тощо). Належне місце в освітньому процесі відведено науково-викладацькій (педагогічній) практиці. В університеті проводиться робота щодо формування системи "зворотного зв’язку" із випускниками та провідними роботодавцями в галузі вищої освіти, зокрема створено Асоціацію випускників, мережу гуртків і творчих, спортивних колективів. Стимулом для кар’єрного зростання в науковій діяльності є членство в Раді молодих учених, що діє в університеті. Статья посвящена анализу накопленного опыта формирования готовности к профессиональному самосовершенствованию и карьерному росту выпускников аспирантуры по специальности 011 Образовательные / Педагогические науки. В статье определено понятие готовности к профессиональному карьерному росту выпускников аспирантуры по специальности 011 Образовательные, педагогические науки, раскрыты принципы подготовки соискателя третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования: "гибкости"; взаимосвязи между трудовым и профессиональным обучением; единства профессиональных компетентностей, заинтересованности и практической направленности; целостности образования. Представлена ​​типичная траектория карьерного роста в трех вариантах. В статье подтверждено, что анализ мотивов профессионального роста начинается еще на этапе поступления в аспирантуру. Должное место в содержании подготовки соискателей отведено дисциплинам, призванным обеспечить формирование универсальных базовых навыков (soft skills): "Академически и профессионально ориентированное общение (английское / немецкое / французское / украинское / русское)", "Грантовая и проектная деятельность", "Развитие мирового и отечественного педагогического мнения". Формирование универсальных навыков исследователя обеспечивается учебными дисциплинами по свободному выбору соискателей ("Теоретические основы дидактических исследований", "Актуальные вопросы компаративистских исследований", "История педагогики как наука и направление педагогических исследований"). Подготовка к дальнейшему карьерному росту тесно связана с внедрением в образовательный процесс инновационных технологий в целом и активных и интерактивных методов обучения (моделирование профессиональных ситуаций, деловая игра, сторителлинг, метод кейс-стади, элементы кооперированного обучения (групповая практическая задача), дискуссия, мастер-класс и т. п.). Должное место в образовательном процессе отведено научно-преподавательской (педагогической) практике. В университете проводится работа по формированию системы "обратной связи" с выпускниками и ведущими работодателями в области высшего образования, в частности, создана Ассоциация выпускников, сеть кружков и творческих, спортивных коллективов. Стимулом для карьерного роста в научной деятельности является членство в Совете молодых ученых, действующее в университете. In the article, the concept of readiness for professional career growth of postgraduate students majoring in 011 Educational, Pedagogical Sciences has been defined. The principles of training postgraduate students of the third (educational and scientific) level of higher education have been revealed. They are: "flexibility"; the relationship between labour and vocational training; the unity of professional competences, interest and practical orientation; the integrity of education. A typical career trajectory was presented in three variants. The article proved that the analysis of motives for professional growth begins at the stage of admission to postgraduate courses. An appropriate place in the content of postgraduates’ training is given to the disciplines ensuring the development of universal basic skills (soft skills): "Academically and professionally oriented communication (“English / German / French / Ukrainian / Russian)", "Grant and Project Activities", "World Development and Domestic Pedagogical Thought". The development of universal skills of the researcher is provided by disciplines of applicants’ free choice ("Theoretical Foundations of Didactic Research", "Current Issues of Comparative Research", "History of Pedagogy as a Science and Direction of Pedagogical Research", etc.). The training for further career growth is closely related to the introduction of innovative technologies within general, active and interactive teaching methods (modelling of professional situations, role-playing games, storytelling, case study method, elements of cooperative learning) (group practical tasks), discussion, master class, etc.). A proper place in the educational process is given to research and teaching (pedagogical) practice. The university is working to form a "feedback" system with graduates and leading employers in the field of higher education. In particular, the Association of Alumni, a network of clubs alongside creative and sports teams were created. The membership in the Council of Young Scientists, which operates at the university, is an incentive for career growth in scientific activity.
Опис
Ключові слова
готовність до професійного кар’єрного зростання, здобувачі вищої освіти, третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, аспірантура, освітній процес, готовность к профессиональному карьерному росту, соискатели высшего образования, третий (образовательно-научный) уровень высшего образования, аспирантура, образовательный процесс, readiness for professional career growth, seekers of higher education, the third (educational-scientific) level of higher education, postgraduate studies, educational process
Цитування
Друганова О. М. Досвід формування готовності до професійного кар’єрного зростання випускників аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / О. М. Друганова, А. В. Боярська-Хоменко, С. Т. Золотухіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : наук. журнал. – Одеса, 2021. – № 1 (134). – С. 24–32.