Полісемія в рекламному тексті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто полісемію. Полісемія (грец. πολυσημεία «багатозначність», інша назва «багатозначність слова») – наявність у мовній одиниці (слові, фраземі, граматичній формі, синтаксичній конструкції) кількох значень. Теоретично всі реклами є потенційно полісемічними, але на практиці одне значення, ймовірно, буде домінувати в інтерпретації простих комерційних повідомлень, таких як класифікована реклама. В статье рассмотрена полисемия. Полисемия (греч. пολυσημεία «многозначность», другое название «многозначность слова») – наличие в языковой единице (слове, фраземе, грамматической форме, синтаксической конструкции) нескольких значений. Теоретически все рекламы потенциально многозначны, но на практике одно значение, вероятно, будет доминировать в интерпретации простых коммерческих сообщений, таких как классифицированная реклама. The article looks at polysemy. Polysemy (greek πολυσημεία "ambiguity", another name "ambiguity of the word") – the presence in the language unit (word, phrase, grammatical form, syntactic construction) of several meanings. In theory, all advertisements are potentially multi-valued, but in practice one meaning is likely to dominate the interpretation of simple commercial messages such as classified ads.
Опис
Ключові слова
полісемія, рекламний текст, синхронічний аспект полісемії, діахронічний аспект полісемії, магістерські роботи, полисемия, рекламный текст, синхронический аспект полисемии, диахронический аспект полисемии, магистерские работы, polysemy, advertising, advertising text, synchronous aspect of polysemy, diachronic aspect of polysemy, master's works
Цитування
Мужевенко В. Полісемія в рекламному тексті / В. Мужевенко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 60.