Методичні рекомендації до курсу “Глобальні проблеми людства: географічний аспект” для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з курсу “Глобальні проблеми людства: географічний аспект” для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчання призначені для студентів, які вибрали цю дисципліну та навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта. Текстовий матеріал відповідає програмному матеріалу Глобальних проблем людства, яку вивчають на історичному факультеті. У посібнику висвітлено основні теми курсу й рекомендації до їх вивчення, а саме – поняття глобальних проблем, їх види, ступінь важливості і небезпеки, шляхи подолання глобальних проблем та наслідки, якщо їх не вирішувати, співпрацю країн світу у вирішенні глобальних проблем сучасності. Методические рекомендации по курсу "Глобальные проблемы человечества: географический аспект" для студентов специальностей 014 Среднее образование всех форм обучения предназначены для студентов, выбравших эту дисциплину и обучающихся по специальности 014 Среднее образование Текстовый материал соответствует программному материалу курса Глобальных проблем человечества, которую изучают на историческом факультете. В пособии отражены основные темы курса и рекомендации к их изучению, а именно – понятие глобальных проблем, их виды, степень важности и опасности, пути преодоления глобальных проблем и последствия, если их не решать, сотрудничество стран мира в решении глобальных проблем современности. Methodical recommendations from the course "Global problems of mankind: geographical aspect" for students majoring in 014 Secondary education of all forms of education are designed for students who have chosen this discipline and study in specialty 014 Secondary education Text material corresponds to the program material Global problems of mankind . The manual covers the main topics of the course and recommendations for their study, namely - the concept of global problems, their types, degree of importance and danger, ways to overcome global problems and consequences, if not solved, cooperation of world countries in solving global problems.
Опис
Муромцева Ю.І. Методичні рекомендації до курсу “ Глобальні проблеми людства: географічний аспект” для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчання. Методичні рекомендації.- Харків, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.- 2021. – 36 с.
Ключові слова
глобальні проблеми людства, сталий розвиток, географічний аспект, глобальные проблемы человечества, устойчивое развитие, географический аспект, global problems of humanity, Sustainable development, geographical aspect
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу “ Глобальні проблеми людства: географічний аспект” : для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчання / Ю. І. Муромцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 36 с.