ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД СУТНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»
Анотація
Стаття присвячена дослідженню та висвітленню інноваційних підходів до менеджменту, який є основним складником забезпечення ефективної роботи сучасного підприємства. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю впровадження інновацій в систему управління, яке сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства. Мета статті – визначити інноваційні підходи до менеджменту підприємства, які сприятимуть грамотній організації виробництва та раціональному споживанню матеріальних і трудових ресурсів. Для досягнення мети в процесі дослідження були вирішені такі завдання: визначено поняття «інновація» та роль засобів автоматизації в інноваційних процесах менеджменту; розглянуто основні функції менеджменту; запропоновано практичне використання цифрових технологій в менеджменті підприємства на всіх етапах його здійснення. В процесі дослідження використані загальнонаукові методи пізнання: метод критичного аналізу, синтезу, індукції та дедукції. За результатами дослідження встановлено, що інноваційні процеси на сучасному підприємстві відбуваються з використанням цифрових технологій. В зв’язку з цим усі інноваційні процеси менеджменту потребують засобів автоматизації, які дозволили б більш ефективно управляти трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами. Теоретичні основи менеджменту передбачають виконання певних управлінських дій, спрямованих на планування виробництва, організацію діяльності підприємства, мотивації персоналу та контролю за результатами управління. На сьогоднішній день ці дії потребують інноваційного підходу, тобто використання цифрових технологій на всіх стадіях менеджменту: програмної платформи Streamline, сучасних методологій Agile та Waterfall, цифрового проекту Joyride Horticulture, хмарного рішення HANA та платформи Predix. Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування отриманих результатів вітчизняними підприємствами в процесі розроблення методології організації інноваційного менеджменту. The article is devoted to the study and coverage of innovative approaches to management, which is the main component of ensuring the effective operation of a modern enterprise. The relevance of the study is due to the need to introduce innovations in the management system, which will increase the competitiveness of the enterprise. The purpose of the article is to identify innovative approaches to enterprise management that will contribute to the competent organization of production and rational consumption of material and labor resources. To achieve this goal, the following tasks were solved during the study: the concept of "innovation" and the role of automation tools in innovative management processes were defined, the main functions of management were considered, the practical use of digital technologies in enterprise management at all stages of its implementation was proposed. The study used general scientific methods of cognition: the method of critical analysis, synthesis, induction and deduction. According to the results of the study, it was found that innovation processes in a modern enterprise are carried out using digital technologies. In this regard, all innovative management processes require automation tools that would allow more efficient management of labor, material and financial resources. The theoretical basis of management involves the implementation of certain management actions aimed at planning production, organizing the activities of the enterprise, motivating staff and monitoring management results. Today, these actions require an innovative approach, that is, the use of digital technologies at all stages of management: Streamline software platform, modern Agile and Waterfall methodologies, Joyride Horticulture digital project, HANA cloud solution and Predix platform. The practical significance of the study lies in the possibility of applying the results obtained by domestic enterprises in the process of developing a methodology for organizing innovation management.
Опис
Ключові слова
інновація, інноваційні підходи, менеджмент підприємства, цифрові технології, платформа Predix, innovation, innovative approaches, enterprise management, digital technologies, Predix platform
Цитування
Сойма С. Ю. Інноваційні підходи до теоретико-методологічних засад сутності менеджменту / С. Ю. Сойма, О. Є. Гречаник, О. В. Темченко // Наукові перспективи. – 2022. – № 11 (29). – С. 234–242.