ДІЛОВОДНІ ДОКУМЕНТИ ДИРЕКЦІЇ НАРОДНИХ УЧИЛИЩ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ)
Анотація
У статті «Діловодні документи дирекції народних училищ Волинської губернії як історичне джерело» проаналізовано інформаційний потенціал діловодних джерел, визначено основні проблеми та регіональні особливості історичного розвитку домашньої освіти. В статье «Деловодные документы дирекции народных училищ Волынской губернии как исторический источник» сделан анализ информационного потенциала деловодных источников, определены основные проблемы и региональные особенности исторического развития домашнего образования. Information potential analysis of record management sources is led in the article Record management documents of popular schools direction in Volyn province as historical development are determined.
Опис
Ключові слова
діловодні джерела, домашні вчителі, домашня освіта, дворянство, деловодные источники, домашние учителя, домашнее образование, дворянство, record management sources, home teachers, home education, nobility
Цитування
Яковенко Г. Г. Діловодні документи Дирекції народних училищ Волинської губернії як історичне джерело / Г. Г. Яковенко // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Історичний фак-т ; [редкол.: Міщук С. М. (голов. ред.) та ін.]. – Житомир : ЖДУ, 2011. – Т. 7. – С. 97–100.