Психологічні особливості трудової саморегуляції суб’єкта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі показано типи саморегуляції трудової діяльності – ідентифікований, збалансований та інтроєктований. Емпірично визначено, що тип саморегуляції трудової діяльності не позначається на рівні розвитку ставлення до себе. Найбільша самовпевненість властива особам з ідентифікованим та збалансованим типами саморегуляції трудової діяльності на тлі інфантильного рівня домагань. Показано, що збалансована мотивація трудової діяльності передбачає вищі показники кар’єрних орієнтацій на менеджмент та виклик, найнижчі показники спрямованості на збереження місця роботи, найбільше орієнтовані на підприємництво.тип з домінуванням інтроєктованого регулювання передбачає найнижчий рівень показників орієнтації на менеджмент, служіння, виклик, інтеграцію стилів життя та підприємництво. У досліджуваних із типом ідентифікованої регуляції більш за інших виражені показники орієнтацій на стабільність роботи та служіння. В работе показаны типы саморегуляции трудовой деятельности – идентифицированный, сбалансированный и интроектированный. Эмпирически определено, что тип саморегуляции трудовой деятельности не сказывается на уровне развития отношения к себе. Самая большая самоуверенность свойственна лицам с идентифицированным и сбалансированным типами саморегуляции трудовой деятельности на фоне инфантильного уровня притязаний. Показано, что сбалансированная мотивация трудовой деятельности предполагает высшие показатели карьерных ориентаций на менеджмент и вызов, самые низкие показатели направленности на сохранение места работы, больше всего ориентированы на предпринимательство. Тип с доминированием интроектированного регулирования предполагает самый низкий уровень показателей ориентации на менеджмент, служение, вызов, интеграцию стилей жизни и предпринимательство. У исследуемых с типом идентифицированной регуляции более других выражены характеристики ориентаций на стабильность работы и служения. The paper shows the types of self-regulation of labor activity – dentified, balanced and introjected. It is empirically determined that the type of self-regulation of labor activity does not affect the level of development of attitudes towards oneself. The greatest self-confidence is inherent in individuals with identified and balanced types of self-regulation of work against the background of infantile level of claims. It is shown that balanced motivation of work activity provides higher indicators of career orientations on management and challenge, the lowest indicators of orientation on preservation of a place of work, the most focused on business. lifestyles and entrepreneurship. In the subjects with the type of identified regulation, the indicators of orientations on the stability of work and service are more pronounced than others.
Опис
Ключові слова
трудова саморегуляція, кар’єрні орієнтації, мотивація успіху, рівень домагань, суб’єкт діяльності, трудовая саморегуляция, карьерные ориентации, мотивация успеха, уровень притязаний, субъект деятельности, labor self-regulation, career orientations, motivation for success, level of claims, subject of activity
Цитування
Кальніцький С. В. Психологічні особливості трудової саморегуляції суб’єкта : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / С. В. Кальніцький ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 61 с. : іл., табл.
Колекції