УКРАЇНСЬКА ОСВІТНЯ ПАНОРАМА В ГУМАНІСТИЧНОМУ ВИМІРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті здійснено рецепцію філософсько-освітньої української спадщини у зв’язку з переосмисленням сучасних освітніх практик. Увагу привернуто до експлікації гуманістичного виміру освіти, презентованого у творчості Ісайї Копинського, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка. В статье осуществлена рецепция философско-образовательного украинского наследия в связи с переосмыслением современных образовательных практик. Внимание привлечено к экспликации гуманистического измерения бразования, представленного в творчестве Исайи Копинского, Григория Сковороды, Тараса Шевченко. The article provides the reception of the philosophical and educational Ukrainian heritage in connection with the rethinking of the role and tasks of modern educational practices. Particular attention is paid to the explication of the humanistic dimension of education, presented in the works of Isaia Kopynsky, Gregory Skovoroda, Taras Shevchenko.
Опис
Ключові слова
гуманістичний вимір, особистість, освіта, освітні практики, гуманистическое измерение, личность, образование, образовательные практики, humanistic dimension, personality, education, educational practices
Цитування
Садоха О. В. Українська освітня панорама в гуманистичному вимірі / О. В. Садоха, Н. І. Варич // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2019. – Вип. 6. – С. 113–117.