Особливості вивчення многочленів в шкільному курсі математики засобами ІКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вивчення в основній школі многочленів з допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій. Використання комп'ютерів у навчальному процесі дасть можливість підвищити мотивацію учнів до навчальної діяльності, відкриє учасникам доступ до набагато більшого обсягу інформації, буде сприяти розвитку самостійності отримання необхідних знань, умінь і навичок та допоможе сформувати належну оцінку свого рівня засвоєння матеріалу. Однак також необхідно пам‘ятати, що в намаганні використовувати сучасні технології, не можна їх перетворювати в мету освітнього процесу і забувати про основні цілі. Комп'ютерні технології повинні бути лише засобом досягнення основного освітнього результату. The article considers the study of polynomials in the basic school with the help of information and computer technologies. The use of computers in the educational process will allow to increase the motivation of students to learning activities, will give participants access to a much larger amount of information, will contribute to the development of independence obtaining the necessary knowledge, skills and abilities and will help to form a proper assessment of their level of mastering the material. However, it should also be remembered that in trying to use modern technologies, it is impossible to turn them into the purpose of the educational process and forget about the main goals. Computer technologies should be only a means of achieving the main educational result.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, інформаційно-комп'ютерні технології, study of mathematics, information and computer technologies
Цитування
Печена К. Особливості вивчення многочленів в шкільному курсі математики засобами ІКТ / К. Печена, О. Штонда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 210–212.