ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ ТЕХНІКОЮ «АЛМАЗНОЇ ВИШИВКИ» НА МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ III РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано особливості здійснення корекційної роботи щодо порушень мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення III рівня засобами «алмазної вишивки». Для «алмазної вишивки» використовують спеціальний інструмент з м'якого пластику – «стилус». Ззовні він схожий на шарикову ручку, часто має яскраве забарвлення, що спонукає дітей до його розгляду та сприяє появі зацікавлення щодо механізму роботи з ним. Зазначено, що серед потенційного впливу та значення технологічних особливостей використання арт-терапевтичного впливу «алмазної вишивки» доцільно назвати: а) розширення лексичного запасу; б) удосконалення структури речення з високомотивованою наочністю; в) формування загальної контрольної діяльності (можливість звірення з опорою, дія у певному напрямку та контроль отриманих результатів). The publication analyzes the specifics of performing corrective work on speech disorders in older preschool children with general underdevelopment of level III speech by means of "diamond embroidery". For "diamond embroidery" they use a special tool made of soft plastic - a "stylus". From the outside, it looks like a ballpoint pen, often has a bright color, which encourages children to look at it and promotes the emergence of interest in the mechanism of working with it. It is noted that among the potential impact and significance of the technological features of the use of the art-therapeutic influence of "diamond embroidery", it is expedient to mention: a) expansion of vocabulary; b) improvement of sentence structure with highly motivated clarity; c) formation of general control activity (possibility of reconciliation with support, action in a certain direction and control of the obtained results).
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, корекційна робота, арт-терапія, алмазна вишивка, діти старшого дошкільного віку, магістерські роботи, speech impairment, correctional work, art therapy, diamond embroidery, children of older preschool age, master's theses
Цитування
Алєйнікова Н. О. Особливості здійснення арт-терапевтичного впливу технікою «алмазної вишивки» на мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення III рівня / Н. О. Алєйнікова // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 237–241.