ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ ІГОР У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-07-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Щедра садиба плюс»
Анотація
Мета статті − висвітлення досвіду використання рольових ігор в процесі підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» зі спеціальності «Менеджмент» («Менеджмент і адміністрування»). Головною метою навчальних ігор є формування в майбутніх фахівців уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Також вказується на те, що гра, на відміну від традиційних методів навчання, не лише передає певний обсяг знань, але насамперед розвиває здатність аналізувати, синтезувати та використовувати отриману інформацію. Рольова гра − це один із методів активного навчання, який використовує рольову структуру проведення заняття, метою якого є забезпечення всебічного і глибокого аналізу тієї чи іншої проблеми. Використання ділових ігор дозволяє вирішувати різноманітні задачі, вона є формою навчання і одночасно наповнена певним змістом. Ділова гра сприяє формуванню критичності мислення, виводить його з рамок набору умінь і навичок в особистісну сферу. Цель статьи − освещение опыта использования ролевых игр в процессе подготовки специалистов образовательного уровня «магистр» по специальности «Менеджмент» («Менеджмент и администрирование»). Главной целью учебных игр является формирование у будущих специалистов умение сочетать теоретические знания с практической деятельностью. Также указывается на то, что игра, в отличие от традиционных методов обучения не только передает определенный объем знаний, но прежде всего развивает способность анализировать, синтезировать и использовать полученную информацию. Ролевая игра − это один из методов активного обучения, который использует ролевую структуру проведения занятия, целью которого является обеспечение всестороннего и глубокого анализа той или иной проблемы. Использование деловых игр позволяет решать разнообразные задачи, она является формой обучения и одновременно наполнена определенным содержанием. Деловая игра способствует формированию критичности мышления, выводит его за рамки набора умений и навыков в личностную сферу. The aim of the paper is to present the experience of a role-play in the process of training the educational level "master" specialty "Management" ("Management and administration"). The main purpose of educational games is the formation of future professionals the ability to combine theoretical knowledge with practical activities. Also pointed out that the game, unlike the traditional methods of teaching not only transmits a certain amount of knowledge, but above all develops the ability to analyze, synthesize and use the information. Role play is one method of active learning that uses role-structure of the training, which aims to provide a comprehensive and in-depth analysis of a particular problem. The use of business games allows to solve various problems, it is a form of learning and at the same time filled with certain content. Business game contributes to the formation of critical thinking, leads him beyond the set of skills in the personal sphere.
Опис
Ключові слова
сучасна вища освіта, особистісно зорієнтоване навчання, організаційно-навчальні ігри, ділові гри, менеджмент, адміністрування, современное высшее образование, личностно ориентированное обучение, организационно-обучающие игры, деловые игры, администрирование, modern higher education, personally oriented education, organizational educational games, business game, management, administration
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Використання організаційно-навчальних ігор у системі сучасної вищої освіти / Т. М. Хлєбнікова // Модернізація освітнього процесу в Інституті підвищення кваліфікації, перепідготовки : матеріали методолог. семінару / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко. – Харків : Щедра садиба плюс, 2016. – С. 35–46.