Реалізація "педагогіки миру" в освітньому процесі Харківського національного педагічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовано закономірність започаткування навчальної дисципіним «Педагогіка миру». Визначено її мету і завдання: підготовка вчителя, здатного формувати в учнів матриці конструктивної поведінки, діяльності і духовно-практичного освоєння світу на основі любові до ближнього, визнання самоцінності кожної людини. Змістові орієнтири: національні і загальнолюдські цінності у визначенні цілей освіти і розвитку особистості; мовна, інфомедійна, професійна культура педагога-миротворця; творче використання досягнень народної, козацької, християнської, гуманної і гуманістичної педагогіки. Тhe regularity of starting the educational discipline «Pedagogy of Peace» is substantiated. Its purpose and tasks are defined, they are: the training of a teacher capable of forming in students a matrix of constructive behavior, activity and spiritual and practical mastering of the world based on love for one's neighbor, recognition of the self-worth of each person. Content orientations: national and universal values in determining the goals of education and personality development; language, infomedia, professional culture of a teacher-peacemaker; creative use of the achievements of folk, Cossack, Christian, humane and humanistic pedagogy.
Опис
Ключові слова
освіта, педагогіка миру, вчитель, педагогічний університет, education, pedagogy of peace, teacher, pedagogical university
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Реалізація "педагогіки миру" в освітньому процесі Харківського національного педагічного університету імені Г. С. Сковороди / А. В. Боярська-Хоменко // Мир. Безпека. Освіта : матеріали круглого столу за міжнар. участю, присвяч. Дню укр. миротворців та 30-й річниці участі України в миротворчих місіях ООН, Харків, 15 лип. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 6–8.