Реалізація змістової лінії «Досліджуємо медіа» в процесі навчання грамоти першокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються шляхи реалізації змістової лінії «Досліджуємо медіа» в навчанні грамоти учнів 1 класу: подано визначення основних понять (словничок), проаналізовано види медіатекстів і вимоги щодо їхнього вивчення за Типовими програмами початкової освіти, наведено приклади фрагментів уроків української мови. В статье рассматриваются пути реализации содержательной линии «Исследуем медиа» в обучении грамоте учащихся 1 класса: даны определения основных понятий (словарик), проанализированы виды медиатекстов и требования к их изучению по Типовой программе начального образования, приведены примеры фрагментов уроков украинского языка. The article discusses the ways to implement the content line "Explore the media" in teaching literacy of grade 1 students: definitions of basic concepts (vocabulary) are given, types of media texts and requirements for their study on the Standard Primary Education Program are analyzed, and examples of Ukrainian language lessons are given.
Опис
Ключові слова
медіа, медіатекст, медіапродукт, українська мова, навчання грамоти, медиа, медиатекст, медиапродукт, украинский язык, обучение грамоте, media, media text, media product, Ukrainian language, literacy training
Цитування
Краснопьорова О. В. Реалізація змістової лінії «Досліджуємо медіа» в процесі навчання грамоти першокласників / О. В. Краснопьорова, О. П. Біляцька // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 44–53.