Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2702
Title: Реалізація змістової лінії «Досліджуємо медіа» в процесі навчання грамоти першокласників
Other Titles: Реализация содержательной линии «Исследуем медиа» в процессе обучения грамоте первоклассников
The implementation of the content line “Exploring Media” in the process of teaching literacy to first graders
Authors: Краснопьорова, О. В.
Біляцька, О. П.
Краснопёрова, О. В.
Биляцкая, О. П.
Krasnoperova, O. V.
Bilyatskaya, O. P.
Keywords: медіа
медіатекст
медіапродукт
українська мова
навчання грамоти
медиа
медиатекст
медиапродукт
украинский язык
обучение грамоте
media
media text
media product
Ukrainian language
literacy training
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Краснопьорова О. В. Реалізація змістової лінії «Досліджуємо медіа» в процесі навчання грамоти першокласників / О. В. Краснопьорова, О. П. Біляцька // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 44–53.
Abstract: У статті розглядаються шляхи реалізації змістової лінії «Досліджуємо медіа» в навчанні грамоти учнів 1 класу: подано визначення основних понять (словничок), проаналізовано види медіатекстів і вимоги щодо їхнього вивчення за Типовими програмами початкової освіти, наведено приклади фрагментів уроків української мови. В статье рассматриваются пути реализации содержательной линии «Исследуем медиа» в обучении грамоте учащихся 1 класса: даны определения основных понятий (словарик), проанализированы виды медиатекстов и требования к их изучению по Типовой программе начального образования, приведены примеры фрагментов уроков украинского языка. The article discusses the ways to implement the content line "Explore the media" in teaching literacy of grade 1 students: definitions of basic concepts (vocabulary) are given, types of media texts and requirements for their study on the Standard Primary Education Program are analyzed, and examples of Ukrainian language lessons are given.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2702
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.