Педагогіка партнерства та її потенціал у подоланні кризових станів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У статті висвітлюється тема педагогіки партнерства та її потенціалу у подоланні кризових станів. В статье освещается тема педагогики партнерства и ее потенциала в преодолении кризисных состояний. The article highlights the topic of partnership pedagogy and its potential in overcoming crisis conditions.
Опис
Ключові слова
філософія освіти, педагогіка партнерства, кризові стани, форми організації шкільного навчання, родинне виховання, философия образования, педагогика партнерства, кризисные состояния, формы организации школьного обучения, семейное воспитание, philosophy of education, partnership pedagogy, crisis conditions, forms of organization of school education, family education
Цитування
Корж Г. В. Педагогіка партнерства та її потенціал у подоланні кризових станів / Г. В. Корж, К. В. Чернякова // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 20 трав. 2020 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.].  – Біла Церква : Авторитет, 2020. – С. 197–202.