МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ВАЛІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕСТІВ З МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі науково обгрунтовано теоретичні основи педагогічного вимірювання: визначено критерії якості тестових завдань; визначено суть поняттів «валідність» та шляхи «надійність», як критериї якості тестових завдань; виконано аналіз науково-педагогічної літератури з питань педагогічного вимірювання; розроблено методику визначення надійності та валідності педагогічних тестів з математики та інструментарій для визначення валідності та надійності тестів; з’ясовано вплив науково-методичного забезпечення визначення надійності та валідності педагогічних тестів з математики на якість тестів. The paper scientifically substantiates the theoretical foundations of pedagogical measurement: quality criteria of test tasks are defined; the essence of the concepts "validity" and ways of "reliability" as quality criteria of test tasks are determined; an analysis of the scientific and pedagogical literature on the issues of pedagogical measurement was performed; a methodology for determining the reliability and validity of pedagogical tests in mathematics and tools for determining the validity and reliability of tests were developed; the influence of scientific and methodological support for determining the reliability and validity of pedagogical tests in mathematics on the quality of the tests is clarified.
Опис
Ключові слова
тестові завдання, критерії якості, надійність, валідність, методика, інструментарій, педагогічне вимірювання, test tasks, quality criteria, reliability, validity, methodology, tools, pedagogical measurement
Цитування
Артьомова А. В. Методика визначення надійності та валідності педагогічних тестів з математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / А. В. Артьомова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 76 с. : табл. + дод.
Колекції