Окремі проблеми кримінальної відповідальності за кримінальні праврпорушення проти громадської безпеки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що кримінальні правопорушення проти громадської безпеки заподіюють велику шкоду та створюють реальну загрозу для безпечних умов життя та існування суспільства. Охорона громадської безпеки в країні є найважливішою умовою постачання недоторканості життя та здоров’я людей, їх свобод і прав, суспільних інтересів. Громадська безпека утворює обстановку спокою серед населення, гарантує ефективність захисту від злочинних посягань. В статье рассмотрено, что уголовные правонарушения против общественной безопасности наносят большой вред и создают реальную угрозу безопасным условиям жизни и существования общества. Охрана общественной безопасности в стране является важнейшим условием обеспечения неприкосновенности жизни и здоровья людей, их свобод и прав, общественных интересов. Общественная безопасность создает обстановку покоя среди населения, гарантирует эффективность защиты от преступных посягательств. The article considers that сriminal offenses against public safety cause great harm and pose a real threat to the safe living conditions and existence of society. Protection of public safety in the country is the most important condition for ensuring the inviolability of life and health of people, their freedoms and rights, public interests. Public safety creates an atmosphere of peace among the population, guarantees effectiveness of protection against criminal encroachments.
Опис
Ключові слова
кримінальне право України, кримінальні правопорушення, кримінальна відповідальність, громадська безпека, охорона громадської безпеки, магістерські роботи, уголовное право Украины, уголовные правонарушения, уголовная ответственность, общественная безопасность, охрана общественной безопасности, criminal law оf Ukraine, criminal offenses, criminal liability, public security, protection of public safety, master's work
Цитування
Доценко Є. А. Окремі проблеми кримінальної відповідальності за кримінальні праврпорушення проти громадської безпеки / Є. А. Доценко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 337–338.