Методики комплексної оцінки розвитку дітей молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o; Vědecké perspektivy
Анотація
У статті здійснено систематизацію наявних діагностичних матеріалів відповідно до напрямів здійснення комплексної оцінки розвитку дітей молодшого шкільного віку. Аналізуючи напрями діагностики психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку, можна назвати такі з них: 1) оцінка рівня готовності до шкільного навчання; 2) дослідження пізнавальної сфери; 3) дослідження креативності, здібностей, обдарованості; 4) дослідження особистісної сфери; 5) дослідження міжособистісних стосунків дітей 6-10 років та соціально-психологічного клімату. Оцінка рівня готовності до шкільного навчання передбачає використання певних діагностичних комплексів, а також дослідження адаптації учнів 1-4 класів до навчально-виховного процесу. Дослідження пізнавальної сфери передбачає дослідження: відчуттів; сприймання; уваги; пам’яті; мислення; уяви; рівня інтелектуального розвитку. Дослідження креативності, здібностей, обдарованості має на меті вивчення творчої обдарованості; дослідження креативності (дивергентної продуктивності при операціях із символічним; образним; семантичним матеріалом), а також вивчення творчого мислення. Напрямами дослідження особистісної сфери молодших школярів є: комплексне дослідження особистості; дослідження темпераменту; емоційно-вольової сфери; мотивації та саморегуляції. Окремим напрямом діагностики є дослідження міжособистісних стосунків дітей 6-10 років та соціально-психологічного клімату в сім’ї та навчальному колективі. Нами було представлено мету діагностики по кожному з цих напрямів та відповідний діагностичний інструментарій, який застосовується у теорії та практиці. Існують певні вимоги до здійснення діагностики психофізичного розвитку дитини 6-10 років: 1) впевненість у доступності діагностичної методики; 2) пропонування завдання в цікавій, ігровій формі; 3) для психодіагностування дітей 3-4 класів можна використати тести, призначені для дорослих, якщо завдання будуть для них зрозумілими та відповідатимуть їхнім здібностям; 4) тести для дорослих стосовно дітей молодшого шкільного віку (тести для вивчення мислення, особистості і міжособистісних взаємин) застосовують обмежено; 5) інтелектуальні тести для дорослих необхідно адаптувати, змінивши їх структуру і зміст, або створити для дітей нові їх варіанти. Результати тестування за допомогою різних тестів потребують зіставлення. В статье осуществлена ​​систематизация имеющихся диагностических материалов в соответствии с направлениями осуществления комплексной оценки развития детей младшего школьного возраста. Анализируя направления диагностики психофизического развития детей младшего школьного возраста, можно выделить следующие из них: 1) оценка уровня готовности к школьному обучению; 2) исследование познавательной сферы; 3) исследование креативности, способностей, одаренности; 4) исследование личностной сферы; 5) исследование межличностных отношений детей 6-10 лет и социально-психологического климата. Оценка уровня готовности к школьному обучению предполагает использование определенных диагностических комплексов, а также исследование адаптации учащихся 1-4 классов к учебно-воспитательному процессу. Исследование познавательной сферы подразумевает исследование: ощущений; восприятие; внимания; памяти; мышление; воображения; уровня интеллектуального развития. Исследование креативности, способностей, одаренности преследует цель изучения творческой одаренности; исследование креативности (дивергентной производительности при операциях с символическим; образным; семантическим материалом), а также изучение творческого мышления. Направлениями исследования личностной сферы младших школьников являются: комплексное исследование личности; исследование темперамента; эмоционально-волевой сферы; мотивации и саморегуляции. Отдельным направлением диагностики есть исследования межличностных отношений детей 6-10 лет и социально-психологического климата в семье и учебном коллективе. Нами была представлена ​​цель диагностики по каждому из этих направлений и соответствующий диагностический инструментарий, применяемый в теории и практике. Есть определенные требования к осуществлению диагностики психофизического развития дитя 6-10 лет: 1) уверенность в доступности диагностической методики; 2) предложение задачи в интересной, игровой форме; 3) для психодиагностирования детей 3-4 классов можно использовать тесты, предназначенные для взрослых, если задачи будут им понятны и соответствовать их способностям; 4) тесты для взрослых по отношению к детям младшего школьного возраста (тесты для изучения мышления, личности и межличностных отношений) применяют ограниченно; 5) интеллектуальные тесты для взрослых необходимо адаптировать, изменив их структуру и содержание или создать для детей новые их варианты. Результаты тестирования с помощью различных тестов нуждаются в сопоставлении. The article systematizes the available diagnostic materials in accordance with the areas of comprehensive assessment of the primary school children’s development. Analyzing the directions of diagnosis of psychophysical development of children of primary school age, we can name the following of them: 1) assessment of the level of readiness for schooling; 2) research of the cognitive sphere; 3) research of creativity, abilities, talents; 4) research of the personal sphere; 5) study of interpersonal relationships of children 6-10 years and the socio-psychological climate. Assessment of the level of readiness for schooling involves the use of certain diagnostic systems, as well as the study of adaptation of students in grades 1-4 to the educational process. The study of the cognitive sphere involves the study of: sensations; perception; attention; memory; thinking; imagination; level of intellectual development. The study of creativity, abilities, talents aims to study creative talents; research of creativity (divergent productivity at operations with symbolic; figurative; semantic material), and also studying of creative thinking. Areas of research of the personal sphere of primary schoolchildren are: comprehensive study of personality; temperament research; emotional and volitional sphere; motivation and self-regulation. A separate area of diagnosis is the study of interpersonal relationships of 6-10 year old children and the socio-psychological climate in the family and school. We presented the purpose of diagnostics in each of these areas and the relevant diagnostic tools used in theory and practice. There are certain requirements for the diagnosis of psychophysical development of a child 6-10 years: 1) confidence in the availability of diagnostic techniques; 2) offering the task in an interesting, playful way; 3) for psychodiagnosis of children of 3-4 grades it is possible to use the tests intended for adults if tasks will be clear to them and will correspond to their abilities; 4) tests for adults in relation to children of primary school age (tests to study thinking, personality and interpersonal relationships) are used to a limited extent; 5) intellectual tests for adults need to be adapted by changing their structure and content, or to create new versions for children. The results of testing with different tests need to be compared.
Опис
Ключові слова
комплексна оцінка, діагностика, оцінка розвитку дитини, дитина молодшого шкільного віку, методики комплексної оцінки, комплексная оценка, диагностика, оценка развития ребенка, ребенок младшего школьного возраста, методики комплексной оценки, complex evaluation, diagnostics, child development evaluation, primary school age child, tools of complex evaluation
Цитування
Казачінер О. Методики комплексної оцінки розвитку дітей молодшого шкільного віку / О. Казачінер, Ю. Бойчук // Věda a perspektivy. Ser. : “Pedagogika”. – Praha : Vědecké perspektivy, 2021. – №3 (3). – Рр. 91–102.