ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА У ВИМІРІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються різні підходи до визначення поняття «професійна мобільність»; конкретизовано сутність професійної мобільності керівника закладу освіти; виявлено складові професійної мобільності керівника; з’ясовано умови її формування. В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «профессиональная мобильность»; конкретизирована сущность профессиональной мобильности руководителя учреждения образования ; выявлено составляющие профессиональной мобильности руководителя; выяснены условия ее формирования. The article considers different approaches to the definition of "professional mobility"; the essence of professional mobility of the head of the educational institution is specified; the components of professional mobility of the head are revealed; the conditions of its formation are clarified.
Опис
Ключові слова
мобільність, професійна мобільність, управління, керівники, заклади освіти, мобильность, профессиональная мобильность, управление, руководители, учебные заведения, mobility, professional mobility, management, leaders, educational institutions
Цитування
Мармаза О. І. Професійна мобільність сучасного керівника у вимірі інноваційного розвитку освіти / О. І. Мармаза // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 177–181.