Takedown notice як інструмент захисту авторського права в цифровому середовищі: міжнародний та український досвід використання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що незважаючи на оптимальність процедури «takedownnotice», деякі дослідники дотримуються думки, що надмірно агресивні вимоги щодо авторських прав згідно із Законом про захист авторських прав у цифрову епоху негативно впливають на різні сферис супільних відносин. В статье рассмотрено, что несмотря на оптимальность процедуры «takedownnotice», некоторые исследователи придерживаются мнения, что чрезмерно агрессивные требования к авторским правам согласно Закону о защите авторских прав в цифровую эпоху негативно влияют на различные сферы общественных отношений. The article considers that despite the optimality of the "takedownnotice" procedure, some researchers believe that excessively aggressive copyright requirements under the Digital Millennium Copyright Act negatively affect various areas of public relations.
Опис
Ключові слова
цифрове середовище, мережа Інтернет, порушення авторських прав, захист авторських прав, вимога про видалення контенту, аспірантські роботи, цифровая среда, сеть Интернет, нарушение авторских прав, защита авторских прав, требование об удалении контента, аспирантские работы, digital environment, Internet, copyright infringement, copyright protection, content removal requirement, graduate work
Цитування
Коршун О. Т. Takedown notice як інструмент захисту авторського права в цифровому середовищі: міжнародний та український досвід використання / О. Т. Коршун // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 277–281.