Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7124
Title: Takedown notice як інструмент захисту авторського права в цифровому середовищі: міжнародний та український досвід використання
Other Titles: Takedown notice как инструмент защиты авторского права в цифровой среде: международный и украинский опыт использования
Takedown notice as a copyright protection tool in the digital environment: international and Ukrainian experience
Authors: Коршун, О. Т.
Keywords: цифрове середовище
мережа Інтернет
порушення авторських прав
захист авторських прав
вимога про видалення контенту
аспірантські роботи
цифровая среда
сеть Интернет
нарушение авторских прав
защита авторских прав
требование об удалении контента
аспирантские работы
digital environment
Internet
copyright infringement
copyright protection
content removal requirement
graduate work
Issue Date: 2-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Коршун О. Т. Takedown notice як інструмент захисту авторського права в цифровому середовищі: міжнародний та український досвід використання / О. Т. Коршун // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 277–281.
Abstract: У статті розглянуто, що незважаючи на оптимальність процедури «takedownnotice», деякі дослідники дотримуються думки, що надмірно агресивні вимоги щодо авторських прав згідно із Законом про захист авторських прав у цифрову епоху негативно впливають на різні сферис супільних відносин. В статье рассмотрено, что несмотря на оптимальность процедуры «takedownnotice», некоторые исследователи придерживаются мнения, что чрезмерно агрессивные требования к авторским правам согласно Закону о защите авторских прав в цифровую эпоху негативно влияют на различные сферы общественных отношений. The article considers that despite the optimality of the "takedownnotice" procedure, some researchers believe that excessively aggressive copyright requirements under the Digital Millennium Copyright Act negatively affect various areas of public relations.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7124
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.