Конфліктологія

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Враховуючи актуальність проблеми, розроблено навчальний курс „Конфліктологія”. Програмний матеріал відтворює сучасні погляди на конфлікт та його психологічні закономірності, основні структурні компоненти конфлікту. Вивчення загальної теорії конфлікту (типологія, причини, динаміка й основні засоби розв’язання конфліктів); психології конфлікту; технології попередження, регулювання та розв’язання конфлікту дає змогу магістрам послідовно ознайомитися з усіма конфліктологічними категоріями; виявити взаємозв’язки між ними; зрозуміти причини конфліктів у різних сферах соціальної взаємодії; розглянути особливості управління конфліктами тощо. Це сприяє формуванню у майбутніх фахівців, керівних навичок, здатності до попередження та регулювання конфліктних взаємодій тощо. Учитывая актуальность проблемы, разработан учебный курс "Конфликтология". Программный материал воспроизводит современные взгляды на конфликт и его психологические закономерности, основные структурные компоненты конфликта. Изучение общей теории конфликта (типология, причины, динамика и основные средства разрешения конфликтов) психологии конфликта; технологии предупреждения, регулирования и разрешения конфликта позволяет магистрам последовательно ознакомиться со всеми конфликтологическими категориями; выявить взаимосвязи между ними; понять причины конфликтов в различных сферах социального взаимодействия; рассмотреть особенности управления конфликтами и тому подобное. Это способствует формированию у будущих специалистов, руководящих навыков, способности к предупреждению и регулированию конфликтных взаимодействий и тому подобное. Given the relevance of the problem, a training course "Conflictology" was developed. The program material reproduces modern views on the conflict and its psychological laws, the main structural components of the conflict. The study of the general theory of conflict (typology, causes, dynamics and basic means of conflict resolution) psychology of conflict; technologies for the prevention, regulation and resolution of conflict allows masters to consistently familiarize themselves with all conflict categories; identify the relationship between them; understand the causes of conflicts in various areas of social interaction; consider features of conflict management and the like. This contributes to the formation of future specialists, leadership skills, the ability to prevent and regulate conflict interactions and the like.
Опис
Ключові слова
конфліктологія, теорія конфлікту, психологія конфлікту, компоненти конфлікту, попередження конфлікту, розв’язання конфлікту, конфликтология, теория конфликта, психология конфликта, компоненты конфликта, предупреждение конфликта, разрешение конфликта, conflict management, conflict theory, psychology of conflict, conflict components, conflict prevention, conflict resolution
Цитування
Дорожко І. І. Конфліктологія : метод. рек. до курсу (для студентів денної та заочної форми навч. за освітнім рівнем магістр, спец. 012 дошкільна освіта) / І. І. Дорожко, Ю. Ю. Ходикіна ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 30 с.