Аналіз маркетингової діяльності підприємства: актуальні аспекти оцінювання ефективності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В сучасних умовах господарювання все більшої уваги потребують проблеми контролю ефективності усіх видів поточної діяльності підприємства та витрат, пов’язаних з їх реалізацією. Однак, одночасно, дуже гостра конкурентна боротьба на ринках вимагає від підприємств все більших зусиль та додаткових вкладень у активізацію маркетингових заходів. Отже, в таких умовах подальшого розгляду потребують питання побудови дієвої системи аналізу ефективності маркетингової діяльності підприємства. В современных условиях хозяйствования все большего внимания требуют проблемы контроля эффективности всех видов текущей деятельности предприятия и расходов, связанных с их реализацией. Однако, одновременно, очень острая конкурентная борьба на рынках требует от предприятий все больших усилий и дополнительных вложений на активизацию маркетинговых мероприятий. Следовательно, в таких условиях дальнейшего рассмотрения требуют вопросы построения эффективной системы анализа эффективности маркетинговой деятельности предприятия.In today's business environment, more and more attention needs to be paid to the problems of controlling the efficiency of all current activities of the enterprise and the costs associated with their implementation. However, at the same time, very fierce competition in the markets requires more and more effort and additional investment in the intensification of marketing activities. Therefore, in such conditions, further consideration is needed to build an effective system for analyzing the effectiveness of marketing activities of the enterprise.
Опис
Ключові слова
маркетингова діяльність, ефективність, результат, підприємство, маркетинговая деятельность, эффективность, результат, предприятие, marketing activities, efficiency, result, enterprise
Цитування
Нестеренко В. Ю. Аналіз маркетингової діяльності підприємства: актуальні аспекти оцінювання ефективності / В. Ю. Нестеренко, В. К. Сідельнікова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : Стиль-Издат, 2021. – № 1 (26). – С. 89–97.