ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасному світі дошкіллю приділяється все більше уваги, навіть на законодавчому рівні. Законом України «Про освіту» визначено, що основною метою освіти є всебічний розвиток дитини як особистості: розвиток її талантів, розумових здібностей, збагачення інтелектуального, культурного потенціалу. Важливу роль на шляху досягнення цієї мети відведено початковій ланці освіти, адже саме у дошкільний період у дітей формуються основи наукового світорозуміння, визначаються способи навчальної діяльності. Дитина вчиться жити серед людей. Однак, з кожним роком збільшується кількість дітей, які мають патології мовлення, найпоширенішим серед яких є заїкання. В современном мире дошкольному периоду уделяется все больше внимания, даже на законодательном уровне. Законом Украины «Об образовании» определено, что основной целью образования является всестороннее развитие ребенка как личности: развитие ее талантов, умственных способностей, обогащение интеллектуального, культурного потенциала. Важную роль на пути достижения этой цели отведено начальному звену образования, ведь именно в дошкольный период у детей формируются основы научного мировоззрения, определяются способы учебной деятельности. Ребенок учится жить среди людей. Однако, с каждым годом увеличивается количество детей, которые имеют патологию речи, распространенным среди которых является заикание. In today's world, preschool is receiving more and more attention, even at the legislative level. The Law of Ukraine "On Education" stipulates that the main purpose of education is the comprehensive development of the child as a person: the development of his talents, mental abilities, enrichment of intellectual and cultural potential. An important role in achieving this goal is given to the primary level of education, because it is in the preschool period that children form the foundations of scientific worldview, determine the methods of educational activities. The child learns to live among people. However, every year the number of children who have speech disorders, the most common of which is stuttering.
Опис
Ключові слова
заїкання, казкотерапія, комунікація, магістерські роботи, заикание, сказкотерапия, коммуникация, магистерские работы, stuttering, fairy tale therapy, communication, master's work
Цитування
Забєліна Г. Д. Використання казкотерапії у педагогічній реабілітації дітей із заїканням / Г. Д. Забєліна // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 115–120.