ДОМАШНІ УЧИТЕЛІ ТА ЇХНЯ ПІДГОТОВКА У ПОЛТАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (XIX ст. – НА ПОЧАТКУ XX ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Чабаненко Ю. А.
Анотація
У статті освітлюється стан домашньої освіти в Полтавській губернії, наводяться загальні відомості про підготовку домашніх учителів, яка відбувалася в Інституті шляхетних дівчат, Маріїнській гімназії і Єпархіальному жіночому училищі. Багато відомих людей Полтавщини отримали домашню освіту. Деякі з них самі займалися домашнім навчанням в поміщицьких будинках. Здобуття початкової педагогічної освіти було дуже важливе для представників полтавського дворянства. В статье освещается состояние домашнего образования в Полтавской губернии, приводятся общие сведения о подготовке домашних учителей, которая проходила в Институте благородных девиц, Мариинской гимназии и Епархиальном женском училище. Много известных людей Полтавщины получили домашнее образование. Некоторые из них сами занимались домашним обучением в помещичьих домах. Получения начального педагогического образования было очень важно для представителей полтавского дворянства. The article highlights the state of home education in the province of Poltava, provides an overview of the training of home teachers held in the Institute for noble maidens, the Mariinsky gymnasium and the Diocesan female school. Many famous people of Poltava region received a home education. Some of them are engaged in home schooling in the landlords ' houses. Obtaining initial teacher education was very important for the representatives of the Poltava nobility.
Опис
Ключові слова
домашня освіта, вчителі, Полтавська губернія, домашнее образование, учителя, Полтавская губерния, home education, teachers, Poltava province
Цитування
Яковенко Г. Г. Домашні учителі та їхня підготовка у Полтавській губернії (XIX ст. – на початку XX ст.) / Г. Г. Яковенко // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. / Інститут історії України НАН України, Черкаський національний університет ; редкол.: Смолій В. А., Гуржій О. І., Морозов А. Г. та ін. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – Вип. 7. – С. 164–166.