Розвиток фонетичної усвідомленості на першому році вивчення китайської мови як другої іноземної

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано сутність та складові поняття фонетичної усвідомленості, а також шляхи її розвитку. Вона відіграє дуже важливу роль в оволодінні мовою, а правильно підібрані вправи та стратегії навчання позитивно впливають на формування інших предметних компетентностей та відповідних навичок уже з першого року вивчення китайської мови як другої іноземної. В статье проанализированы сущность и составляющие понятия фонетической осознанности, а также пути ее развития. Она играет очень важную роль в овладении языком, а правильно подобранные упражнения и стратегии обучения положительно влияют на формирование других предметных компетенций и соответствующих навыков уже с первого года изучения китайского языка как второго иностранного. This article analyzes the essence and components of the concept of phonetic awareness, as well as the ways of its development. It plays a very important role in language acquisition, and properly chosen exercises and teaching strategies have a positive impact on the formation of other subject competences and related skills from the very first year of learning Chinese as a second foreign language.
Опис
Ключові слова
фонетична усвідомленість, вивчення китайської мови, студентські роботи, фонетическая осознанность, изучение китайского языка, студенческие работы, phonetic awareness, learning chinese, student work
Цитування
Ільченко А. Р. Розвиток фонетичної усвідомленості на першому році вивчення китайської мови як другої іноземної / А. Р. Ільченко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 85–87.