Генеза правового регулювання дистанційної та надомної робіт як нестандартних форм трудової зайнятості в Україні у період пандемії COVID-19 як шлях до впровадження гідної праці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Пандемія на коронавірусну хворобу (COVID-19), що охопила світ у 2020 р., не тільки змусила законодавця замислитись над необхідністю змін до чинного трудового законодавства України щодо регулювання нестандартних форм трудової зайнятості, яка, виникла ще з часів отримання Україною незалежності, але й реалізувати цю задумку. Пандемія поставила на порядку денному питання щодо збереження людського життя та забезпечення можливості жити, а також щодо встановлення балансу між засобами, якими це планувалося досягти на світовому рівні. Адже чисельні локдауни по всьому світу, що були застосовані як засіб боротьби з пандемією COVID-19, маючи на меті захист життя та здоров’я людини, породили нову загрозу: втрату засобів для існування, при чому як для працівників, так і для роботодавців, внаслідок фактичної заборони щодо реалізації права на працю. Таким чином, праця як вид діяльності людини, який дозволяв забезпечувати своє життя та життя своєї родини на деякий час залишився під юридичною забороною як наслідок введення обмежувальних заходів щодо боротьби із коронавірусною хворобою. Застосування надомної та дистанційної роботи, які вже зараз мають юридичний фундамент для свого застосування, стали тією рятувальною соломинкою, яка дозволила реалізовувати свої трудові здібності, своє право на працю і особисті здібності людини в нормальних – гідних умовах. Вони стали, подекуди, єдиною можливістю заробляти собі на життя працею, а не вмирати голодною смертю. The coronavirus disease (COVID-19) pandemic that swept the world in 2020 not only made the legislator think about the need to amend the current labor legislation of Ukraine to regulate non-standard forms of employment, which has arisen since Ukraine gained independence, but also to implement this idea. The pandemic has put on the agenda the issue of preserving human life and ensuring the ability to live, as well as establishing a balance between the means by which this was planned to be achieved at the global level. After all, the numerous lockdowns around the world, which were applied as a means of combating the COVID-19 pandemic, aiming to protect human life and health, have given rise to a new threat: the loss of livelihoods, both for workers and employers, as a result of the de facto ban on the exercise of the right to work. Thus, work as a type of human activity that allowed to provide for one's life and the life of one's family remained for some time under a legal ban as a result of the introduction of restrictive measures to combat coronavirus disease. The use of home and remote work, which already have a legal basis for their use, have become the lifeline that allowed people to realize their labor abilities, their right to work and personal abilities in normal – decent conditions. They became, sometimes, the only opportunity to earn a living by work, and not to die of hunger.
Опис
Ключові слова
нестандартні форми трудової зайнятості, дистанційна робота, надомна робота, гідна праця, працівник, роботодавець, трудовий договір, non-standard forms of employment, remote work, home work, decent work, employee, employer, employment contract
Цитування
Коваленко О. О. Генеза правового регулювання дистанційної та надомної робіт як нестандартних форм трудової зайнятості в Україні у період пандемії COVID-19 як шлях до впровадження гідної праці / О. О. Коваленко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах : матеріали Регіон. наук.-практ. конф., Дніпро, 26 листоп. 2021 р. / Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2021. – С. 281–285.