Розвиток навичок соціальної взаємодії у дітей із селективним мутизмом шляхом використання арт-терапевтичних методів

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз науково-методичної психолого-педагогічної літератури стосовно поглядів на поняття «селективний мутизм». Проведено характеристику ключових понять дослідження: «селективний мутизм», «соціальна взаємодія», «арт-терапія». Розглянуто проблематику питання стану розвитку комунікативної діяльності цих дітей. Обґрунтовано необхідність психолого-педагогічної та медичної діагностики індивідуальних особливостей дітей з селективним мутизмом та надання своєчасної комплексної допомоги. Запропоновано рекомендації щодо забезпечення загальних психолого-педагогічних умов забезпечення розвитку соціальної взаємодії у дітей із селективним мутизмом шляхом застосування методів арт-терапії. In the qualification work, a theoretical analysis of the scientific-methodical psychological-pedagogical literature regarding views on the concept of "selective mutism" was carried out. The key concepts of the study were characterized: "selective mutism", "social interaction", "art therapy". The problem of the state of development of communicative activity of these children is considered. The need for psychological-pedagogical and medical diagnosis of the individual characteristics of children with selective mutism and the provision of timely complex assistance is substantiated. Recommendations for ensuring general psychological and pedagogical conditions are offered ensuring the development of social interaction in children with selective mutism through the use of art therapy methods.
Опис
Ключові слова
селективний мутизм, соціальна взаємодія, арт-терапія, selective mutism, social interaction, art therapy
Цитування
Водоп’янова Ю. О. Розвиток навичок соціальної взаємодії у дітей із селективним мутизмом шляхом використання арт-терапевтичних методів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Ю. О. Водоп’янова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 53 с.
Колекції