ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЗАСАДА ЕФЕКТИВНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
З огляду на те, що оподаткування є найважливішим критерієм національної економічної і соціальної політики, реалізація стратегічних евроінтеграційних прагнень України неможлива без здійснення реформування в цій сфері. На нинішньому етапі важливе значення має стабільність податкового законодавства, яка забезпечується через реалізацію відповідних правових принципів. У контексті інтеграції до європейського співтовариства важливу функцію щодо реформування здійснюють принципи податкового законодавства, адже вони є тими основоположними, фундаментальними засадами законодавства, на підставі яких відбувається генеза, розвиток та функціонування податково-правових феноменів. Метою нашої наукової статті є дослідження питань правового регулювання принципів податкового законодавства України, їхньої системи та змісту щодо можливості їх ефективної практичної реалізації. Автор аналізує висновок Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду щодо принципу стабільності податкового законодавства та принципу стабільності у сфері оподаткування в контексті наявних обставин справи та акцентує увагу на тому, що принцип стабільності застосовується в системному зв’язку з іншими принципами податкового законодавства. Given that taxation is the most important tool of national economic and social policy, the realization of Ukraine’s strategic European integration aspirations is impossible without reforms in this area. At this stage, the stability of tax legislation, which is ensured by the implementation of relevant legal principles, is of great importance. In the context of integration into the European community, the principles of tax legislation play an important role in the path of reform, because they are the fundamental, fundamental principles of legislation, on the basis of which the genesis, development and functioning of tax-legal phenomena take place. The purpose of this scientific article is to study the issues of legal regulation of the principles of tax legislation of Ukraine, their system and content from the point of view of the possibility of their effective practical implementation. The author analyzes the conclusion of the Supreme Court as part of the judicial chamber for consideration of cases regarding taxes, fees and other mandatory payments of the Administrative Court of Cassation regarding the principle of stability of tax legislation and the principle of stability in the field of taxation in the context of the existing circumstances of the case and emphasizes that the principle stability is applied in systematic connection with other principles of tax legislation.
Опис
Ключові слова
податкове законодавство, принципи права, принципи податкового законодавства, принцип стабільності податкового законодавства, висновки Верховного Суду, tax legislation, principles of law, principles of tax legislation, principle of stability of tax legislation, conclusions of the Supreme Court
Цитування
Головань Т. Г. Принципи податкового законодавства як засада ефективності євроінтеграції України / Т. Г. Головань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 36. – С. 7–14.