КУЛЬТУРА МИРУ В КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИКАХ СЛОБОЖАНЩИНИ ХІХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто культуру миру в комунікативних практиках Слобожанщини ХІХ ст. Взірцева модель виховання в дусі миру закладається просвітницько-педагогічною діяльністю Г. Сковороди. Характеризуючи започатковану ним традицію поєднання різноманітних форм життєтворчості на засадах доброчесності, любові, довіри та миру, можна сказати, що сам Сковорода є символом єдності філософських ідей, філософських смислів та їх дидактичної адаптації. Зазначено, що формування культури миру на Слобожанщині ХІХ ст. стверджується у просторі формальної та неформальної комунікації, завдяки чому у суспільній свідомості відбувається переосмислення філософських ідей та смислів, відбувається проникнення просвітницьких ідей та загальнолюдських цінностей у життя простих людей, тим самим тематично розширюється поле самої філософії. The publication examines the culture of peace in communicative practices of the Slobozhan region of the 19th century. An exemplary model of education in the spirit of peace is laid by the educational and pedagogical activities of H. Skovoroda. Characterizing the tradition started by him of combining various forms of life creation on the basis of integrity, love, trust and peace, we can say that he himself The frying pan is a symbol of the unity of philosophical ideas, philosophical meanings and their didactic adaptation. It is noted that the formation of a culture of peace in the Slobozhan region in the 19th century. is asserted in the space of formal and informal communication, thanks to which philosophical ideas and meanings are reinterpreted in public consciousness, enlightened ideas and universal values penetrate into the lives of ordinary people, thereby thematically expanding the field of philosophy itself.
Опис
Ключові слова
філософія освіти, сковородинознавство, культура миру, the philosophy of education, Skovorodastudies, culture of peace
Цитування
Радіонова Н. В. Культура миру в комунікативних практиках Слобожанщини ХІХ ст. / Н. В. Радіонова // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 14–16.