Generalizing trends of the ethno-cultural phenomenon in the activities of Ukrainian song ensembles

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Іnternational Science Group (isg-konf.com)
Анотація
Careful and meticulous study of the ethnocultural phenomenon at both the global and local levels led to the creation of new Ukrainian song ensembles in Ukraine and beyond. Folk song ensembles are a manifestation of self-identification of the Ukrainian people and an important component of research, reproduction, development, representation and popularization of ethnic song traditions. Until recently, the Ukrainian folk song seemed to be a favorite, but quite neglected genre on the amateur and professional stage. It is obvious that the Ukrainian people have not lost their love for their song, therefore the creation of new and the development of existing Ukrainian song ensembles is a relevant and promising direction. The modern ensemble of the Ukrainian folk song, as an element of the ethno-cultural phenomenon, has an ancient history, because group singing has long been one of the most common forms of folk entertainment, enjoyed by adults, youth, and children. The Ukrainian folk song ensemble differs from the ethnocultural group performance, first of all, in that it consists of singers who systematically attend rehearsals, know the folk repertoire well, are capable of improvisation, have a beautiful timbre of voice, musical abilities, flair and acting talent. For the organization and successful development of the future Ukrainian song ensemble, it is important to invite a talented and professionally trained leader. During the organization of the Ukrainian song ensemble, one of the tasks of the team leader is to attract singers with bright, timbre-colored, clean voices. An experienced leader knows that during the formation of a team, it is not necessary to arrange an individual audition. The generalizing trends of the ethno-cultural phenomenon in the process of creative activity of Ukrainian song ensembles consist in the consistent reproduction of the creative achievements inherited from their talented ancestors. Ethnic forms of Ukrainian folk performance contain tendencies of melodic and harmonic principles of musical thinking. Collective performance of Ukrainian songs is an attractive but difficult task for performers. Singing in an ensemble involves the ability to sing one's part well and, at the same time, listen carefully to other singers. This is one of the most difficult tasks in the activity of Ukrainian song ensembles. Ukrainian folk song is a specific musical genre, because its content based on perfect lyrical melodies or fiery dance rhythms is always dominant. Уважне й прискіпливе вивчення етнокультурного феномену як на глобальному, так і на локальному рівнях призвело до створення нових ансамблів української пісні в Україні та поза її межами. Ансамблі народної пісні є проявом самоідентифікації українського народу і важливою складовою дослідження, відтворення, розвитку, репрезентації й популяризації етнічних пісенних традицій. Донедавна українська народна пісня здавалася улюбленим, але доволі занедбаними жанром на самодіяльній і професійній естраді. Очевидно, що український народ не втратив любові до своєї пісні, тому створення нових і розвиток існуючих ансамблів української пісні є актуальним і перспективним напрямом. Сучасний ансамбль української народної пісні, як елемент етнокультурного феномену має прадавню історію, бо гуртовий спів здавна був однією з найбільш поширених форм народних розваг, якими захоплювалися і дорослі, і молодь, і діти. Ансамблі української народної пісні відрізняється від етнокультурного гуртового виконання, передусім, тим, що до його складу входять співаки, які систематично відвідують репетиції, добре знають народний репертуар, здатні до імпровізації, мають красивий тембр голосу, музичні здібності, хист і акторський талант. Для організації та успішного розвитку майбутнього ансамблю української пісні важливо запросити талановитого й професійно підготовленого керівника. У ході організації ансамблю української пісні, керівник колективу одним із своїх завдань має залучення співаків із яскравими, тембрально забарвленими, чистими голосами. Досвідчений лідер знає, що під час формування колективу не обов’язково влаштовувати індивідуальне прослуховування. Узагальнюючі тенденції етнокультурного феномену в процесі творчої діяльності ансамблів української пісні полягають у послідовному відтворенні творчих здобутків успадкованих від своїх талановитих пращурів. Етнічні форми українського народного виконавства містять у собі тенденції мелодійного та гармонійного принципів музичного мислення. Колективне виконавство українських пісень є привабливим але складним завданням для виконавців. Спів в ансамблі передбачає уміння гарно співати свою партію і, водночас, уважно прислухатися до інших співаків. Саме це є одним із найскладніших завдань в діяльності ансамблів української пісні. Українська народна пісня є специфічним музичним жанром, бо її зміст, покладений на досконалі ліричні мелодії або запальні танцювальні ритми є завжди домінуючим.
Опис
Ключові слова
ethnocultural phenomenon, folk song ensemble, self-identification of the Ukrainian people, ukrainian folk song, етнокультурний феномен, ансамбль народної пісні, самоідентифікація українського народу, українська народна пісня
Цитування
Roman N. Generalizing trends of the ethno-cultural phenomenon in the activities of Ukrainian song ensembles / N. Roman // Interaction of philology, pedagogy, culture and history as a way of integrating learning : Collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2024. – Pp. 18–26. доступно за адресою: https://isg-konf.com/interaction-of-philology-pedagogy-culture-and-history-as-a-way-of-integrating-learning : URL : http://isg-konf.com