ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ДВОРЯНСТВА У МЕМУАРАХ : МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во Віровець А. П. «Апостроф»
Анотація
Стаття присвячена особливостям дослідження мемуарних джерел з історії домашньої освіти, зокрема професійної групи домашніх учителів. Для вивчення домашньої освіти як соціокультурного феномену важливими є принципи й підходи інтелектуальної історії, теорії модернізації (щодо освітньої галузі), історії дитинства, жіночої історії. Аксіологічний підхід і просопографічний аналіз дозволяють провести історичні реконструкції змісту щоденних освітніх практик історії повсякдення, життєописи окремих домашніх учителів та з’ясувати місце домашньої освіти в становій ментальності. Статья посвящена особенностям исследования мемуарных источников по истории домашнего образования, в частности профессиональной группы домашних учителей. Для изучения домашнего образования как социокультурного феномена важны принципы и подходы интеллектуальной истории, теории модернизации (по образовательной области), истории детства, женской истории. Аксиологический подход и просопографический анализ позволяют провести исторические реконструкции содержания ежедневных образовательных практик истории повседневности, жизнеописания отдельных домашних учителей и выяснить место домашнего образования в становой ментальности. The article contains features of memoirs sources of researches in home educational history, including the professional group of tutors. The intellectual history, modernization theory (in regards to educational sector), the history of childhood and women’s history’s approaches and principles are important to scrutiny the home education as a sociocultural phenomenon. An axiological approach and prosopographic analysis allow to conduct a reconstruction of historical content of daily educational practices; tutors’ biography and define the place of home education in a social mentality.
Опис
Ключові слова
домашня освіта, домашні вчителі, інтелектуальна історія, історія дитинства, жіноча історія, аксіологічний підхід, просопографічний аналіз, домашнее образование, домашние учителя, интеллектуальная история, история детства, женская история, аксиологический подход, просопографический анализ, home education, tutors, intellectual history, the history of childhood, women’s history, axiological approach, prosopographic analysis
Цитування
Яковенко Г. Г. Освітні практики дворянства у мемуарах : методологічний контекст / Г. Г. Яковенко // Позитивізм : рефлексії щодо класичної моделі історіописання : матеріали круглого столу, м. Харків, 29 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Богдашина О. М. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Апостроф, 2016. – С. 163–171.