Проблемы подготовки спортивного резерва в спортивном ориентировании на основе школьной и студенческой молодежи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичного виховання
Анотація
Стаття присвячена аналізу сучасного стану дитячого та юнацького спорту (спортивне орієнтування) в нашому регіоні. Обговорюються тенденції його розвитку в плані підготовки спортивного резерву. Пропонуються шляхи вирішення проблем, пов'язаних із залученням до активних занять більшої кількості молоді. Статья посвящена анализу современного состояния детского и юношеского спорта (спортивное ориентирование) в нашем регионе. Обсуждаются тенденции его развития в плане подготовки спортивного резерва. Предлагаются пути решения проблем, связанных с привлечением к активным занятиям большего количества молодежи. The article is devoted to the analysis of the current state of children's and youth sports (sports orienteering) in our region. The tendencies of its development in terms of preparing a sports reserve are discussed. We propose ways to solve problems related to attracting more youth to active employment.
Опис
Ключові слова
спортивное ориентирование, спортивный резерв, студенческий спорт, систематическая подготовка, физическая культура, спортивне орієнтування, спортивный резерв, студентський спорт, систематична підготовка, фізична культура, sports orienteering, sports reserve, student sport, systematic training, physical culture
Цитування
Шип Н. Е. Проблемы подготовки спортивного резерва в спортивном ориентировании на основе школьной и студенческой молодежи / Н. Е. Шип, Ф. Н. Должко, А. В. Козлов // Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. фіз. культури ; [редкол. : Є. В. Імас та ін.]. ‒ Харків : ХДАФК, 2017. ‒ С. 94‒98.