Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації профорієнтаційної роботи зі здобувачами загальної середньої освіти з урахуванням гендерного аспекту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та експериментальній перевірці комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації та провадження профорієнтаційної роботи зі здобувачами загальної середньої освіти з урахуванням гендерного аспекту. Запропоновано відповідну технологію соціально-педагогічної діяльності з профорієнтації здобувачів загальної середньої освіти та результати її апробації. Работа посвящена теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке комплекса средств профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к организации и осуществления профориентационной работы с соискателями общего среднего образования с учетом гендерного аспекта. Предложено соответствующую технологию социально-педагогической деятельности по профориентации соискателей общего среднего образования и результаты ее апробации. The article is devoted to the theoretical substantiation and experimental verification of the complex of vocational training tools for future social educators to the organization and implementation of career guidance work with the students of General secondary education, taking into account the gender aspect. The corresponding technology of social and pedagogical activity on career guidance of students of the General secondary education and results of its approbation is offered.
Опис
Ключові слова
комплекс засобів професійної підготовки, професійна орієнтація з урахуванням гендерного аспекту, технологія, експеримент, заклади загальної середньої освіти, майбутні соціальні педагоги, магістерські роботи, комплекс средств профессиональной подготовки, профессиональная ориентация с учетом гендерного аспекта, технология, експеримент, учреждения общего среднего образования, будущие социальные педагоги, магистерские работы, complex of means of professional training, professional orientation taking into account gender aspect, technology, experiment, institutions of General secondary education, future social educators, master's works
Цитування
Деділова Т. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації профорієнтаційної роботи зі здобувачами загальної середньої освіти з урахуванням гендерного аспекту / Т. В. Деділова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 82–85.