Формування комунікативної компетентності учнів 1 класу засобом інтеграції видів мистецтв на уроках розвитку зв’язного мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
Стаття присвячена проблемі формування комунікативної компетентності в першокласників з опорою на мовне чуття дітей та організацію спілкування за допомогою інтеграції різних видів мистецтв у процесі розвитку навичок усної мовленнєвої діяльності учнів. У публікації уточнено вимоги концепції «Нової української школи» щодо компетентнісного підходу до навчання, напрями розвитку усного мовлення учнів 1 класу відповідно до чинної програми курсу «Українська мова» (2016), описане планування інтегрованого уроку навчання грамоти й образотворчого мистецтва, прийоми залучення дітей до спілкування в творчій діяльності. Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетентности у первоклассников с опорой на языковое чутье детей и организацию общения с помощью интеграции различных видов искусства в процессе развития навыков устной речевой деятельности учащихся. В публикации уточнены требования концепции «Новой украинской школы» относительно компетентностного подхода к обучению, направления развития устной речи учащихся 1 класса в соответствии с действующей программой курса «Украинский язык» (2016), описано планирование интегрированного урока обучения грамоте и изобразительного искусства, приемы привлечения детей к общению в творческой деятельности. The article is devoted the problem of forming of communicative competence for first-class boys with support on the linguistic flair of children and organization of intercourse by integration of different types of art in the process of development of skills of verbal vocal activity of student. In a publication the requirements of conception of «New Ukrainian school» are specified relatively competent going near teaching, directions of development verbal speech student a 1 class in accordance with the operating program of course «Ukrainian» (2016), planning of computer-integrated lesson of teaching a deed and fine art is described, receptions of bringing in of children to intercourse in the process of creative activity.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, спілкування, інтеграція, види мистецтв, навчання грамоти, малювання, розвиток мовлення, коммуникативная компетентность, общение, интеграция, виды искусств, обучение грамоте, рисование, развитие речи, communicative competence, intercourse, integration, types of arts, teaching a deed, drawing, development of speech
Цитування
Цепова І. В. Формування комунікативної компетентності учнів 1 класу засобом інтеграції видів мистецтв на уроках розвитку зв’язного мовлення / І. В. Цепова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол. : В. В. Вербець (голов. ред.) та ін. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 15 (58). – С. 32–35.