ДО ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто фінансування інноваційної діяльності в соціальній сфері. Упровадження інновацій в усі сфери суспільного життя, зокрема й у соціальну, є однією з насущних потреб, яка в умовах воєнного стану набула особливої актуальності. Адже соціальні інновації – це рух вперед, пошук нових, більш ефективних і оптимальних шляхів вирішення проблем на основі раціонального використання вкрай обмежених ресурсів, у тому числі фінансових. Зазначено, що для інноваційної діяльності в соціальній сфері здебільшого характерні інновації ефективності (інновації, що підтримують). Останні спрямовані на розширення переліку, а також удосконалення наявних практик і механізмів надання соціальних послуг, модифікацію соціальних програм. Фінансування інновацій є однією з найважливіших умов для того, щоб інноваційна діяльність соціальних установ здійснювалася на високому рівні. Водночас ефективна реалізація інноваційної діяльності потребує як належної фінансової підтримки, так і розуміння потенційно можливих джерел її отримання. The publication considers the financing of innovative activities in the social sphere. The introduction of innovations in all spheres of public life, in particular in the social sphere, is one of the urgent needs, which has become particularly relevant in the conditions of martial law. After all, social innovation is a movement forward, a search for new, more effective and optimal ways to solve problems based on the rational use of extremely limited resources, including financial ones. It is noted that innovative activity in the social sphere is mostly characterized by efficiency innovations (supporting innovations). The latter are aimed at expanding the list, as well as improving existing practices and mechanisms for providing social services, modifying social programs. Innovation financing is one of the most important conditions for the innovative activity of social institutions to be carried out at a high level. At the same time, the effective implementation of innovative activities requires both adequate financial support and an understanding of the potential possible sources of its receipt.
Опис
Ключові слова
соціальна сфера, фінансування, соціальні інновації, social sphere, financing, social innovations
Цитування
Шеплякова І. О. До проблеми фінансування інноваційної діяльності в соціальній сфері / І. О. Шеплякова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 379–382.