МОЖЛИВОСТІ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Izdevnieciba «Baltija Publishing»
Анотація
Використання проєктної технології навчання в освітньому процесі сприяє усвідомленню здобувачами освіти власної індивідуальності, формуванню контактності, емпатії, відчуття обов’язку, рефлексивності, відповідальності, готовності до диференційованої оцінки своєї праці, підвищенню професійного інтересу майбутнього фахівця. Різні форми співпраці викладача і здобувача освіти, майбутніх фахівців між собою, постановка і розв’язання творчих, професійно значущих завдань створювала психолого-педагогічні передумови розвитку позитивного настрою занять. Использование проектной технологии обучения в образовательном процессе способствует осознанию соискателями образования собственной индивидуальности, формированию контактности, эмпатии, чувства долга, рефлексивности, ответственности, готовности к дифференцированной оценки своего труда, повышению профессионального интереса будущего специалиста. Различные формы сотрудничества преподавателя и соискателя образования, будущих специалистов между собой, постановка и решение творческих, профессионально значимых задач создавала психолого-педагогические предпосылки развития позитивного настроения занятий. The use of project training technology in the educational process contributes to the awareness of applicants for education of their own individuality, the formation of contact, empathy, a sense of duty, reflexivity, responsibility, readiness for a differentiated assessment of their work, and an increase in the professional interest of a future specialist. Various forms of cooperation between the teacher and the applicant for education, future specialists among themselves, the formulation and solution of creative, professionally significant tasks created the psychological and pedagogical prerequisites for the development of a positive mood in classes.
Опис
Ключові слова
проєктна технологія навчання, проєктна діяльність, інтеграція навчальних дисциплін, здобувачі вищої освіти, проектная технология обучения, проектная деятельность, интеграция учебных дисциплин, соискатели высшего образования, project training technology, project activities, integration of academic disciplines, applicants for higher education
Цитування
Науменко Н. В. Можливості проєктної технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців / Н. В. Науменко, А. В. Козлов // Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference, Lublin, September 25–26, 2020. – Lublin : Baltija Publishing, 2020. – P. 157–160.