Щодо впорядкування інтересів держави, роботодавця і працівника у питаннях правової регламентації робочого часу в умовах режиму воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Перебудова правового регулювання відносин у сфері найманої праці на воєнні рейки, що відбулась у зв’язку із введенням режиму воєнного стану внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, дає підстави окреслити новели у підході до впорядкування інтересу як рушійної сили реалізації трудових прав. Звичайно, відправною точкою у визначенні стратегічного вектору впорядкування відносин у сфері найманої праці у режим воєнного стану стало пріоритетне значення державного інтересу щодо забезпечення обороноздатності нашої країни, що позначилось на збільшенні правових можливостей роботодавця у трудових та похідних від них відносинах. Варто констатувати, що наразі, у чинному трудовому законодавстві воєнного часу, питання правового регулювання робочого часу впорядковані збалансовано з точки зору поєднання інтересів держави, роботодавця і працівника. The restructuring of the legal regulation of relations in the field of hired labor on martial law, which took place in connection with the introduction of martial law as a result of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, gives grounds to outline the novelties in the approach to the regulation of interest as a driving force for the realization of labor rights. Of course, the starting point in determining the strategic vector of streamlining relations in the field of hired labor during martial law was the priority importance of the state interest in ensuring the defense capability of our country, which affected the increase in the legal capacity of the employer in labor and derivative relations. It is worth noting that currently, in the current wartime labor legislation, the issues of legal regulation of working time are balanced in terms of combining the interests of the state, employer and employee.
Опис
Ключові слова
інтерес, працівник, роботодавець, робочий час, трудовий договір, праця в умоває режиму воєнного стану, interest, employee, employer, working time, employment contract, work under martial law
Цитування
Гапочка К. В. Щодо впорядкування інтересів держави, роботодавця і працівника у питаннях правової регламентації робочого часу в умовах режиму воєнного стану / К. В. Гапочка // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 87–88.