Навчально-методичне забезпечення формування дитячої хорової культури у другій половині ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Анотація
Автором статті систематизовано та узагальнено досвід навчально-методичного забезпечення формування дитячої хорової культури у другій половині ХХ століття. У ході наукового пошуку доведено, що розквіту дитячої хорової культури у другій половині ХХ століття сприяло навчально-методичне забезпечення, а саме: наочні предмети, навчально-методична література, технічні засоби навчання. Досвід роботи провідних дитячих хорових колективів та їх керівників знайшов відображення у навчально- методичній літературі, яка стала основним видом навчально-методичного забезпечення у досліджуваний період. Аналіз змісту підручників, посібників для занять хоровим співом, книг для вчителя, хрестоматій свідчить про їх актуальність і сьогодні, що дозволить сучасному вчителю музики і керівнику дитячого хорового колективу підвищити свій професійний рівень, знайти дієві та ефективні методи і форми вокально-хорової роботи з дітьми. The author of the article systematized and summarized the experience of educational and methodical support for the formation of children's choral culture in the second half of the 20th century. In the course of scientific research, it was proved that the flourishing of children's choral culture in the second half of the 20th century was facilitated by educational and methodological support, namely: visual objects, educational and methodological literature, technical teaching aids. The work experience of the leading children's choirs and their leaders was reflected in the educational methodical literature, which became the main type of educational and methodical support in the researched period. The analysis of the content of textbooks, manuals for choral singing, books for teachers, textbooks shows their relevance even today, which will allow a modern music teacher and leader of a children's choir to raise their professional level, find effective and efficient methods and forms of vocal and choral work with children.
Опис
Ключові слова
навчально-методичне забезпечення, дитяча хорова культура, дитяче хорове мистецтво, хоровий спів, друга половина XX ст., educational and methodological support, children's choral culture, children's choral art, choral singing, the second half of the 20th century
Цитування
Соколова А. В. Навчально-методичне забезпечення формування дитячої хорової культури у другій половині ХХ століття / А. В. Соколова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – 2010. – Вип. 33. – С. 251–260.