The substantiation of the essence of a future teacher’s professional culture as a personal phenomenon from the standpoint of the culturological approach

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT
Анотація
The article covers various definitions of the concept of “culture”, which expand and fill the concept of “a teacher’s professional culture” with a new meaning and content. The specified personal phenomenon is viewed on the basis of the culturological approach and it manifests itself in the permanent process of professional and personal development and self-development, identifying humanistic orientation, self-actualization, and, in this regard, the ability to carry out purposeful activities, find the new meanings of the professional life, professional “self”, professional functions, find the ways of one’s “essential forces” realization. The definition of the problem field allowed us to identify the tasks of the possible directions of the formative process in relation to a future teacher’s professional culture. The task should be focused around future teachers’ culturological and worldview preparation. У статті висвітлюються різноманітні визначення поняття «культура», які розширюють та наповнюють новим змістом і змістом поняття «професійна культура вчителя». Зазначений особистісний феномен розглядається на основі культурологічного підходу і виявляється в перманентному процесі професійно-особистісного розвитку та саморозвитку, виявленні гуманістичної спрямованості, самоактуалізації і, у зв’язку з цим, здатності до здійснення. цілеспрямована діяльність, знаходити нові смисли професійного життя, професійного «Я», професійних функцій, знаходити шляхи реалізації своїх «істотних сил». Визначення проблемного поля дозволило визначити завдання можливих напрямків формування процесу щодо професійної культури майбутнього вчителя. Завдання має бути зосереджено на культурологічній та світоглядній підготовці майбутніх учителів. В статье рассматриваются различные определения понятия «культура», которые расширяют и наполняют понятие «профессиональная культура педагога» новым смыслом и содержанием. Указанный личностный феномен рассматривается на основе культурологического подхода и проявляется в постоянном процессе профессионального и личностного развития и саморазвития, выявляя гуманистическую направленность, самоактуализацию и, в связи с этим, способность осуществлять целенаправленной деятельности, найти новые смыслы профессиональной жизни, профессионального «я», профессиональных функций, найти пути реализации своих «сущностных сил». Определение проблемного поля позволило обозначить задачи возможных направлений формообразующего процесса применительно к профессиональной культуре будущего учителя. Задача должна быть ориентирована на культурологическую и мировоззренческую подготовку будущих учителей.
Опис
Ключові слова
culturological approach, cultural values, future teacher’s professional culture, professional self-determination, professional self-realization, self-development, personality culture, culturological preparation, worldview preparation, культурологічний підхід, культурна цінність, професійна культура майбутнього вчителя, професійне самовизначення, професійна самореалізація, саморозвиток, культура особистості, культурологічна підготовка, світоглядна підготовка, культурологический подход, культурные ценности, профессиональная культура будущего учителя, профессиональное самоопределение, профессиональная самореализация, саморазвитие, культура личности, культурологическая подготовка, мировоззренческая подготовка
Цитування
Tusheva V. The substantiation of the essence of a future teacher’s professional culture as a personal phenomenon from the standpoint of the culturological approach / V. Tusheva // Journal for Educators, Teachers and Trainers. – 2021. – Vol. 12 (1). – Рр. 154–160.